Site announcements

Picture of Admin User
Anketim
by Admin User - Wednesday, 13 March 2019, 10:42 AM
 
Përshëndetje të nderuar Gjyqtarë dhe Prokurorë! Në kuadër të Memorandumit të Mirëkuptimit të nënshkruar ndërmjet Shkollës dhe Akademisë së Sigurisë, Shkolla e Magjistraturës ju fton të plotësoni një anketim që Qëndra Kërkimore Shkencore në Akademinë e Sigurisë po përgatit për një studim të ...Read the rest of this topic
(110 words)
 
Picture of Admin User
Njoftim Shpjegues
by Admin User - Monday, 26 November 2018, 3:04 PM
 

Pershendetje,

Ne vijim te emailit te marre nga “Platforma Moodle” sot ne oren 13:07 me titull: Regjistrimet për tre webinare të mundësuara nga Rrjeti Evropian i Trajnimeve Gjyqesore (EJTN), deshirojme te bejme nje shpjegim ne lidhje me formen dhe natyren e aktivitetit.

Një webinar është...

Read the rest of this topic
(180 words)
 
Picture of Admin User
Regjistrimet për tre webinare të mundësuara nga Rrjeti Evropian i Trajnimeve Gjyqesore (EJTN)
by Admin User - Monday, 26 November 2018, 2:34 PM
 

Përshëndetje!

Rrjeti Europian i Trajnimeve Gjyqësore (EJTN) ka hapur regjistrimin për tri webinar-e të reja që do të realizohen në dhjetor.

Regjistrimi është i hapur, i thjeshtë dhe i shpejtë për t’u realizuar. Sistemi ofron gjithashtu një kujtesë automatike dhe një kontroll të gatishmërisë së sistemit.

Më poshtë janë të dhënat e detajuara të përmbajtjes dhe linket e regjistrimit sipas tematikave përkatëse.

Ju faleminderit!

 

 Available courses

Vlera provuese e dëshmisë së tij në procesin penal. Rëndësia dhe roli i dëshmitarit me identitet të fshehur në procedimin penal. Bashkëpunimi me drejtësinë dhe vlera provuese e deklarimeve të bashkëpunëtorit të drejtësisë. Mbrojtja e dëshmitarit dhe bashkëpunëtorit të drejtësisë. Faza paraprake e marrëveshjes dhe negocimi për arritjen e marrëveshjes. Kushtet dhe zbatimi i marrëveshjes për mbrojtje. Bashkëpunimi me institucionet e tjera për zbatimin e marrëveshjes. Vlera e deklarimeve të bashkëpunëtorit të drejtësisë sipas praktikës gjyqësore në Shqipëri dhe praktikës së Gjykatës së Strasburgut. Ndryshimet e reja të sjella për bashkëpunëtorin e drejtësisë, të bëra në Kodin e Procedurës Penale. Çmuarja e deklarimeve të bashkëpunëtorit të drejtësisë, si dhe problemet e dala në praktikë për këtë lloj prove.

 1. Ekspertë/Lehtësues: Henrik Ligori; Bilbil Mete / Julian Zonja.
 2. Data dhe Vendi i aktivitetit: 10-11 qershor 2019, Shkolla e Magjistraturës.
 3. Orari i fillimit: 09:00
 4. Mbështetja financiare: Shkolla e Magjistraturës

Arresti i përkohshëm; Njohja e vendimit penal të huaj për të gjykuarin në mungesë "in absentia" nga autoriteti gjyqësor i huaj.

 1. Ekspertë/Lehtësues: Artan Hoxha; Ardian Visha / Nurjeta Tafa.
 2. Data dhe Vendi i aktivitetit: 10-11 qershor 2019, Shkolla e Magjistraturës.
 3. Orari i fillimit: 09:00
 4. Mbështetja financiare: Shkolla e Magjistraturës

Praktika gjyqësore dhe problematikat e hasura gjatë zbatimit të këtij procesi. Zbatimi i vendimit të Gjykatës Europiane për të Drejtat e Njeriut kundër Shqipërisë si shkak për rigjykimin e çështjes dhe rishikimin e vendimit penal të formës së prerë. Vështrim krahasimor i institutit të rishikimit të vendimit penal të formës së prerë.

 1. Ekspertë/Lehtësues: Spiro Spiro; Albana Boksi / Enkeleda Xhengo.
 2. Data dhe Vendi i aktivitetit: 6-7 qershor 2019, Shkolla e Magjistraturës.
 3. Orari i fillimit: 09:00
 4. Mbështetja financiare: Shkolla e Magjistraturës

Veçoritë e gjykimit të shkurtuar dhe problemet e praktikës gjyqësore. Ndryshimet e bëra me ligjin nr. 35/2017 dhe nevoja për kuptimin e drejtë të tyre. Veçoritë e rastit të dytë të gjykimit të drejtpërdrejtë: praktika gjyqësore. Urdhri penal i dënimit dhe gjykimi me marrëveshje - risi të KPP-së; Marrëveshja për pranimin e fajësisë, përmbajtja dhe rastet e refuzimit të marrëveshjes.

 1. Ekspertë/Lehtësues: Henrik Ligori; Tereza Lani (Merkaj) / Luveda Dardha.
 2. Data dhe Vendi i aktivitetit: 19-20 qershor 2019, Shkolla e Magjistraturës.
 3. Orari i fillimit: 09:00
 4. Mbështetja financiare: Shkolla e Magjistraturës

Krahasimi i likuidimit të regjimit pasuror të bashkësisë ligjore me gjykimin e posaçëm civil për pjesëtimin e pasurisë në bashkëpronësi (të përbashkëtat dhe dallimet). Kodi i Familjes dhe marrëdhëniet me ligjin nr. 7501, “Për tokën” në  çështje të regjimit pasuror martesor të bashkësisë ligjore. Padia për pjesëtimin e pasurisë. Faza e parë dhe e dytë e pjesëtimit të pasurisë; Natyra e fazës së parë për lejimin e pjesëtimit sipas Vendimit Unifikues të Kolegjeve të Bashkuara të Gjykatës së Lartë përkatëse.

 1. Ekspertë/Lehtësues: Marjana Dedi; Valbona Vata / Vjosa Zaimi.
 2. Data dhe Vendi i aktivitetit: 17-18 qershor 2019, Shkolla e Magjistraturës.
 3. Orari i fillimit: 09:00
 4. Mbështetja financiare: Shkolla e Magjistraturës

Zbatimi i më shumë se një mase sigurimi personal dhe i dënimeve alternative me qëllim uljen e rasteve të zbatimit të masës së sigurisë “arrest me burg” dhe dënimit me burgim. Seanca e vlerësimit dhe e marrjes në pyetje të të arrestuarit. Zëvendësimi i masave të sigurimit: mendimi i prokurorit dhe vendimmarrja e gjykatës.

 1. Ekspertë/Lehtësues: Klodian Kurushi / Sokol Ngresi.
 2. Data dhe Vendi i aktivitetit: 17-18 qershor 2019, Shkolla e Magjistraturës.
 3. Orari i fillimit: 09:00
 4. Mbështetja financiare: Shkolla e Magjistraturës

 1. Ekspertë/Lehtësues: Vangjel Kosta / Erinda Meli.
 2. Data dhe Vendi i aktivitetit: 14 qershor 2019, Shkolla e Magjistraturës.
 3. Orari i fillimit: 09:00
 4. Mbështetja financiare: Shkolla e Magjistraturës

 1. Ekspertë/Lehtësues: Vilma Sharofi.
 2. Data dhe Vendi i aktivitetit: 14 qershor 2019, Shkolla e Magjistraturës.
 3. Orari i fillimit: 09:00
 4. Mbështetja financiare: Shkolla e Magjistraturës

Të drejtat e migrantëve dhe azilkërkuesve.  Standardet e mbrojtjes së parashikuar në konventat e ratifikuara nga Shqipëria në fushën e migracionit dhe azilit, dhe Direktivave të BE-së në këtë fushë. Probleme të praktikës gjyqësore shqiptare. Vështrim krahasimor me praktikat më të mira të tribunaleve ndërkombëtare respektove.

 1. Ekspertë/Lehtësues: Idlir Peçi; Elizabeta Imeraj / Manjola Bejleri.
 2. Data dhe Vendi i aktivitetit: 12-13 qershor 2019, Shkolla e Magjistraturës.
 3. Orari i fillimit: 09:00
 4. Mbështetja financiare: Shkolla e Magjistraturës

 1. Ekspertë/Lehtësues: Elona Stavri / Blerina Muço.
 2. Data dhe Vendi i aktivitetit: 6-7 qershor 2019, Shkolla e Magjistraturës.
 3. Orari i fillimit: 09:00
 4. Mbështetja financiare: Shkolla e Magjistraturës

Data:25-26 Prill 2019

Ekspertë/Lehtësues: Ilirjan Mandro, Artan Gjermeni, Kastriot Gjoka/Alma Kola Felaj.

Vëndi i aktivitetit: Tiranë Shkolla e Magjistraturës.

Jurisprudenca e Gjykatës Europiane të të Drejtave të Njeriut me fokus kryesor praninë e të pandehurit në gjykim; Probleme të praktikës gjyqësore shqiptare pas ndryshimeve në Kodin e Procedurës Penale me ligjin nr. 35/2017.

 1. Ekspertë/Lehtësues: Sandwr Simoni; Idlir Peçi / Marsela Dervishi.
 2. Data dhe Vendi i aktivitetit: 3-4 qershor 2019, Shkolla e Magjistraturës.
 3. Orari i fillimit: 09:00
 4. Mbështetja financiare: Shkolla e Magjistraturës

Seanca paraprake, si një nga risitë e sjella në Kodit e Procedurës Penale, me ligjin nr. 35/2017, në Kodin e Procedurës Penale. Veçoritë e seancës paraprake dhe të drejtat e palëve. Vendimi për plotësimin e hetimeve. Ndryshimi i akuzës në seancën paraprake. Paraqitja e kërkesës për gjykim të shkurtuar në seancën paraprake dhe roli që ka gjyqtari i seancës paraprake në shqyrtimin e saj. Llojet e vendimeve që merr gjyqtari në përfundim të seancës paraprake. Elementet e vendimit të seancës paraprake dhe fashikulli i gjykimit.

 1. Ekspertë/Lehtësues: Olsian Çela; Arben Rakipi / Erjon Bani.
 2. Data dhe Vendi i aktivitetit: 3-4 qershor 2019, Shkolla e Magjistraturës.
 3. Orari i fillimit: 09:00
 4. Mbështetja financiare: Shkolla e Magjistraturës

Data 23-24 Prill 2019

Saida Dollani, Ardit Mustafaj, Ilirjana Olldashi

data :23-24 prill 2019

Ekspertë/ Lehtësues: Klodian Kurushi, Fehmi Abdiu/Ornela Naqellari.

Vendi i aktivitetit: Tiranë, Shkolla e Magjistraturës

 1. Ekspertë/Lehtësues: Edlira Petri / Nurjeta Tafa.
 2. Data dhe Vendi i aktivitetit: 22 maj 2019, Shkolla e Magjistraturës.
 3. Orari i fillimit: 09:00
 4. Mbështetja financiare: Shkolla e Magjistraturës

 1. Ekspertë/Lehtësues: Elira Kokona; Elsa Dobjani (Toska) / Olkeda Lice.
 2. Data dhe Vendi i aktivitetit: 31 maj 2019, Shkolla e Magjistraturës.
 3. Orari i fillimit: 09:00
 4. Mbështetja financiare: Shkolla e Magjistraturës

 1. Ekspertë/Lehtësues: Olsian Çela / Armanda Xhaferri.
 2. Data dhe Vendi i aktivitetit: 29-30 maj 2019, Shkolla e Magjistraturës.
 3. Orari i fillimit: 09:00
 4. Mbështetja financiare: Shkolla e Magjistraturës

Të drejtat dhe detyrimet e dëshmitarit gjatë procesit penal. Dëshmia direkte dhe indirekte. Kundërshtimi i dëshmisë. Besueshmëria e brendshme dhe e jashtme e thënieve të dëshmitarit. Praktika gjyqësore në lidhje me vlerën e dëshmisë, si provë.

 1. Ekspertë/Lehtësues: Sokol Mengjezi / Zeta Terpollari.
 2. Data dhe Vendi i aktivitetit: 29-30 maj 2019, Shkolla e Magjistraturës.
 3. Orari i fillimit: 09:00
 4. Mbështetja financiare: Shkolla e Magjistraturës

Seanca e vlerësimit dhe e marrjes në pyetje të të arrestuarit. Zëvendësimi i masave të sigurimit: mendimi i prokurorit dhe vendimmarrja e gjykatës.

 1. Ekspertë/Lehtësues: Arben Rakipi; Artan Gjermeni / Erjon Bani.
 2. Data dhe Vendi i aktivitetit: 27-28 maj 2019, Shkolla e Magjistraturës.
 3. Orari i fillimit: 09:00
 4. Mbështetja financiare: Shkolla e Magjistraturës

 1. Ekspertë/Lehtësues: Saida Dollani; Vojsava Osmanaj / Aida Cakaj.
 2. Data dhe Vendi i aktivitetit: 24 maj 2019, Shkolla e Magjistraturës.
 3. Orari i fillimit: 09:00
 4. Mbështetja financiare: Shkolla e Magjistraturës

Kontrolli gjyqësor i pushtetit diskrecionar të administratës; Respektimi i parimit të proporcionalitetit dhe arsyetimi i aktit si elementë përcaktues për ushtrimin e kontrollit gjyqësor mbi aktet diskreciale.

 1. Ekspertë/Lehtësues: Sokol Sadushi; Altina Nasufi / Aulona Hazbiu.
 2. Data dhe Vendi i aktivitetit: 22-23 maj 2019, Shkolla e Magjistraturës.
 3. Orari i fillimit: 09:00
 4. Mbështetja financiare: Shkolla e Magjistraturës

Kontratat administrative si një shkak i lindjes së mosmarrëveshjeve ndërmjet dy juridiksioneve.

 1. Ekspertë/Lehtësues: Medi Bici; Alma Kodraliu / Erajd Dobjani.
 2. Data dhe Vendi i aktivitetit: 20-21 maj 2019, Shkolla e Magjistraturës.
 3. Orari i fillimit: 09:00
 4. Mbështetja financiare: Shkolla e Magjistraturës

 1. Ekspertë/Lehtësues: Spiro Spiro; Manjola Xhaxho / Elona Alvora
 2. Data dhe Vendi i aktivitetit: 17 maj 2019, Shkolla e Magjistraturës.
 3. Orari i fillimit: 09:00
 4. Mbështetja financiare: Shkolla e Magjistraturës

 1. Ekspertë/Lehtësues: Ardian Dvorani; Ilir Toska / Florjan Kalaja
 2. Data dhe Vendi i aktivitetit: 17 maj 2019, Shkolla e Magjistraturës.
 3. Orari i fillimit: 09:00
 4. Mbështetja financiare: Shkolla e Magjistraturës

Autorizimi dhe lejimi për të kryer veprime; rrethanat që nuk lejojnë fillimin e procedimit dhe vendimi i mosfillimit të procedimit penal; rifillimi i hetimeve edhe në mungesë të një ankimi, neni 292 i Kodit të Procedurës Penale.

 1. Ekspertë/Lehtësues: Ened Nakuçi / Gentian Habazaj
 2. Data dhe Vendi i aktivitetit: 15-16 maj 2019, Shkolla e Magjistraturës.
 3. Orari i fillimit: 09:00
 4. Mbështetja financiare: Shkolla e Magjistraturës

Procedimi penal në rastet e krimit kibernetik: dëshmitë elektronike. Të ardhurat nga krimi online dhe përdorimi i internetit për qëllime terroriste.

 1. Ekspertë/Lehtësues: Armand Gurakuqi; Edmond Koloshi; Denisa Asko; Anisa Qilimi
 2. Data dhe Vendi i aktivitetit: 13 - 14 maj 2019 dhe 12-13 qershor 2019, Shkolla e Magjistraturës.
 3. Orari i fillimit: 09:00
 4. Mbështetja financiare: Shkolla e Magjistraturës

Probleme të praktikës gjyqësore lidhur me fitimin e pronësisë mbi pasuritë e paluajtshme shtetërore nga subjektet private në kushtet e parashkrimit fitues me ose pa titull. Mënyrat e fitimit të pronësisë mbi trojet e poseduara nga subjekti privat si pjesë e ndërtimeve të realizuara para dhe pas vitit 1991;Kuptimi i mirëbesimit në çastin e hyrjes në posedim. Posedimi i sendit përmes veprës penale të pushtimit të tokës dhe kalimi i afatit ligjor të parashkrimit;Legjitimimi aktiv dhe pasiv, etj.

 1. Ekspertë/Lehtësues/Moderator: Alma Hicka; Altin Shkurti / Lutfije Celami / Artan Hajdari
 2. Data dhe Vendi i aktivitetit: 13 - 14 maj 2019, Shkolla e Magjistraturës
 3. Orari i fillimit: 09:00
 4. Mbështetja financiare: Shkolla e Magjistraturës

 1. Ekspertë/Lehtësues: Vangjel Kosta; Valbona Pajo (Bala) / Valbona Durraj
 2. Data dhe Vendi i aktivitetit: 13 maj 2019, Shkolla e Magjistraturës
 3. Orari i fillimit: 09:00
 4. Mbështetja financiare: Shkolla e Magjistraturës

 1. Ekspertë/Lehtësues: Skënder Kaçupi / Andi Pogaçe
 2. Data dhe Vendi i aktivitetit: 10 maj 2019, Shkolla e Magjistraturës
 3. Orari i fillimit: 09:00
 4. Mbështetja financiare: Shkolla e Magjistraturës

 1. Ekspertë/Lehtësues: Altin Shkurti / Florjan Kalaja
 2. Data dhe Vendi i aktivitetit: 10 maj 2019, Shkolla e Magjistraturës
 3. Orari i fillimit: 09:00
 4. Mbështetja financiare: Shkolla e Magjistraturës

 1. Ekspertë/Lehtësues: Lulzim Alushaj / Engert Pëllumbi
 2. Data dhe Vendi i aktivitetit: 8-9 maj 2019, Shkolla e Magjistraturës
 3. Orari i fillimit: 09:00
 4. Mbështetja financiare: Shkolla e Magjistraturës

Mjetet procedurale; strategjia hetimore; raporti me policinë gjyqësore; përgjimet si element provues dhe interpretimi i tyre; veprimet simuluese, provokimi; infiltrimi; dorëzimi i kontrolluar. Skuadrat e përbashkëta hetimore.

 1. Ekspertë/Lehtësues: Kostaq Beluri; Gentjan Osmani / Doloreza Musabelliu
 2. Data dhe Vendi i aktivitetit: 6-7 maj 2019, Shkolla e Magjistraturës
 3. Orari i fillimit: 09:00
 4. Mbështetja financiare: Shkolla e Magjistraturës

Roli i ligjit të ri të falimentimit në parandalimin e fshehjes së të ardhurave/pasurisë së debitorit nëpërmjet procedurës së falimentimit.

 1. Ekspertë/Lehtësues: Arben Kraja; Ilir Mustafaj / Armanda Xhaferri
 2. Data dhe Vendi i aktivitetit: 2-3 maj 2019, Shkolla e Magjistraturës
 3. Orari i fillimit: 09:00
 4. Mbështetja financiare: Shkolla e Magjistraturës

Rivendosja në afat e palëve në procesin civil gjatë fazave dhe shkallëve të gjykimit. Legjitimimi procedural dhe material dhe raporti juridik ndërmjet veprimit kryesisht të gjykatës dhe disponibilitetit të palëve.

 1. Ekspertë/Lehtësues: Flutura Tafaj (Kola) / Marsela Dervishi
 2. Data dheVendi i aktivitetit: 2-3 maj 2019, Shkolla e Magjistraturës
 3. Orari i fillimit: 09:00
 4. Mbështetjafinanciare: Shkolla e Magjistraturës

Ekspertë: Sokol Berberi, Ardian Dvorani.

Datë :4 Mars 2019

Vendi i aktivitetit: Hotel Tirana.


Gjykimi në mungesë në gjykimet subjektive dhe në gjykimet objektive;        Gjykimi në mungesë sipas ndërgjyqësve; Gjykimi në mungesë si gjykim i posaçëm; Gjykimi në mungesë në fazat e gjykimit; Procesi i të provuarit gjatë gjykimit në mungesë; Paraqitja e vonuar e ndërgjyqësit në mungesë; Shkaqet e ankimit mbi gjykimin në mungesë; Gjykimi në mungesë në gjykimin rishikues; Ekzekutimi i detyrueshëm në mungesë.

 1. Ekspertë/Lehtësues: Dashamir Kore / Ina Hoxhaj.
 2. Data dhe Vendi i aktivitetit: 16-17 prill 2019, Shkolla e Magjistraturës
 3. Orari i fillimit: 09:00
 4. Mbështetja financiare: Shkolla e Magjistraturës

Elemente bazë të komunikimit me fëmijët: njohuri për gjyqtarët e seksionit familjar: kronologji e zhvillimit të komunikimit gjatë procesit të rritjes së fëmijës; zhvillimi i empatisë te fëmijët; dy modele prindërimi (ndërtues apo shkatërrues)? disiplina: ndëshkimi (time-out). Shprehitë e komunikimit efektiv: të dëgjuarit; komunikimi joverbal; komunikimi verbal; empatia etj. Dhuna në familje ndaj fëmijëve: neglizhenca dhe sindroma të keqtrajtimit të fëmijëve: Sindroma e bebes së shkundur; Sindroma Munchausen.

 1. Ekspertë/Lehtësues: Arta Mandro; Anita Pilika / Marsela Dervishi.
 2. Data dhe Vendi i aktivitetit: 16-17 prill 2019, Shkolla e Magjistraturës
 3. Orari i fillimit: 09:00
 4. Mbështetja financiare: Shkolla e Magjistraturës

Procedura e shqyrtimit nga organi kompetent dhe organi epror. Dallimi ndërmjet tyre; Objekti i kundërshtimit administrativ, si risi në legjislacionin administrativ; Rishikimi: një mjet i ri ligjor në procesin administrativ; Natyra e ankimit administrativ dhe efekti reformatio in pejus në procesin administrativ sipas KPA-së.

 1. Ekspertë/Lehtësues: Sokol Sadushi; Eralda Met’hasani (Çani) / Amarildo Laçi.
 2. Data dheVendi i aktivitetit: 15-16 prill 2019, Shkolla e Magjistraturës
 3. Orari i fillimit: 09:00
 4. Mbështetjafinanciare: Shkolla e Magjistraturës
 

Objekti të drejta dhe detyrimet e uzufruktarit dhe të pronarit të zhveshur. Përdorimi dhe banimi, servitute. Parimet themelore të krijimit të servituteve, Klasifikimi i servituteve, servitute e imponuara prej ligjit dhe servitutet vullnetare. Ushtrimi i servituteve.

 1. Ekspertë/Lehtësues/Moderator: Altin Shkurti; Ervin Pupe / Kostika Cobanaqi / Artan Hajdari.
 2. Data dheVendi i aktivitetit: 15-16 prill 2019, Shkolla e Magjistraturës
 3. Orari i fillimit: 09:00
 4. Mbështetja financiare: Shkolla e Magjistraturës

 1. Ekspertë/Lehtësues: Aida Bushati (Gugu); Adea Pirdeni / Erinda Meli.
 2. Data dhe Vendi i aktivitetit: 12 prill 2019, Shkolla e Magjistraturës
 3. Orari i fillimit: 09:00
 4. Mbështetja financiare: Shkolla e Magjistraturës

Mbrojtja e interesit më të lartë të fëmijës; Pozita procedurale e të miturit në dhe gjatë procesit penal sipas Kodit të Drejtësisë Penale për të Mitur;  Shmangia nga ndjekja penale e të miturit në konflikt me ligjin. Të drejtat procedurale të të miturit në konflikt me ligjin.

 1. Ekspertë/Lehtësues: Arta Mandro; Mariana Semini / Elina Kombi; Manjola Xhaxho.
 2. Data dhe Vendi i aktivitetit: 11-12 prill 2019, Shkolla e Magjistraturës
 3. Orari i fillimit: 09:00
 4. Mbështetja financiare: Shkolla e Magjistraturës

 1. Ekspertë/Lehtësues: Vangjel Kosta; Lulzim Alushaj / Diamela Goxha.
 2. Data dhe Vendi i aktivitetit: 10-11 prill 2019, Shkolla e Magjistraturës
 3. Orari i fillimit: 09:00
 4. Mbështetja financiare: Shkolla e Magjistraturës

Veçoritë e gjykimit të shkurtuar dhe problemet e praktikës gjyqësore. Ndryshimet e bëra me ligjin nr. 35/2017 dhe nevoja për kuptimin e drejtë të tyre. Veçoritë e rastit të dytë të gjykimit të drejtpërdrejtë: praktika gjyqësore. Urdhri penal i dënimit dhe gjykimi me marrëveshje - risi të KPP-së; Marrëveshja për pranimin e fajësisë, përmbajtja dhe rastet e refuzimit të marrëveshjes.

 1. Ekspertë/Lehtësues: Arben Rakipi; Albana Boksi / Nurjeta Tafa.
 2. Data dhe Vendi i aktivitetit: 10-11 prill 2019, Shkolla e Magjistraturës
 3. Orari i fillimit: 09:00
 4. Mbështetja financiare: Shkolla e Magjistraturës

Mbrojtja nga riviktimizimi. Probleme të padisë civile në procesin penal. Dëmshpërblimi i viktimave.

 1. Ekspertë/Lehtësues: Aurela Anastasi; Sandër Simoni; Elizabeta Imeraj.
 2. Data dhe Vendi i aktivitetit: 10 prill 2019, Tiranë
 3. Orari i fillimit: 09:00
 4. Mbështetja financiare: OSBE

Format kryesore të krimit të organizuar. Problemet e dala nga praktika gjyqësore për hetimin dhe gjykimin e veprave penale të kryera nga krimi i organizuar.Grupi i strukturuar kriminal, si një nga format e krimit të organizuar. Kuptimi dhe karakteristikat e kësaj forme bashkëpunimi. Rastet praktike të kryerjes së veprave penale nga grupi i strukturuar kriminal dhe arsyet se pse, pjesa më e madhe e veprave penale të kryera nga krimi i organizuar, paraqiten në formën e grupit të strukturuar kriminal. Fusha e veprimtarisë së grupeve të strukturuara kriminale, në Shqipëri. Përgjegjësia penale e anëtarëve të grupit të strukturuar kriminal dhe problemet e dala në praktikën gjyqësore për shmangien e dënimit të dyfishtë edhe sipas nenit 333/a edhe sipas nenit 334 të Kodit Penal.

 1. Ekspertë/Lehtësues: Skënder Kaçupi; Luan Hasneziri / Ornela Rrumbullaku.
 2. Data dhe Vendi i aktivitetit: 8-9 prill 2019, Shkolla e Magjistraturës
 3. Orari i fillimit: 09:00
 4. Mbështetja financiare: Shkolla e Magjistraturës

 1. Ekspertë/Lehtësues: Olsian Çela; Sokol Pasho / Manjola Hysa (Kajana).
 2. Data dhe Vendi i aktivitetit: 5 prill 2019, Shkolla e Magjistraturës
 3. Orari i fillimit: 09:00
 4. Mbështetja financiare: Shkolla e Magjistraturës

 1. Ekspertë/Lehtësues: Antoneta Sevdari; Kreshnik Omari / Julian Zonja.
 2. Data dhe Vendi i aktivitetit: 5 prill 2019, Shkolla e Magjistraturës
 3. Orari i fillimit: 09:00
 4. Mbështetja financiare: Shkolla e Magjistraturës

Transkriptimi. Pavlefshmëria e akteve. Analizë e dispozitave procedurale penale me fokus në nenet 115-117; 122-130 të Kodit të Procedurës Penale).

 1. Ekspertë/Lehtësues: Valbona Vata; Amarildo Laçi / Marsela Dervishi.
 2. Data dhe Vendi i aktivitetit: 3-4 prill 2019, Shkolla e Magjistraturës
 3. Orari i fillimit: 09:00
 4. Mbështetja financiare: Shkolla e Magjistraturës

Qëndrimi i mbajtur nga praktika gjyqësore për rastet kur kjo vepër penale mbetet në tentativë. Vështirësitë në hetimin dhe gjykimin e kësaj vepre penale në rastet kur ajo kryhet nga krimi i organizuar.

 1. Ekspertë/Lehtësues:Ardit Mustafaj; Fatjona Memçaj.
 2. Data dhe Vendi i aktivitetit: 3-4 prill 2019, Shkolla e Magjistraturës
 3. Orari i fillimit: 09:00
 4. Mbështetja financiare: Shkolla e Magjistraturës

Ekstradimi; Arresti i përkohshëm; Njohja e vendimit penal të huaj për të gjykuarin në mungesë "in absentia" nga autoriteti gjyqësor i huaj.

 1. Ekspertë/Lehtësues:Artan Hoxha; Idlir Peçi / Kreshnik Ajazi.
 2. Data dhe Vendi i aktivitetit: 1-2 prill 2019, Shkolla e Magjistraturës
 3. Orari i fillimit: 09:00
 4. Mbështetja financiare: Shkolla e Magjistraturës

Raportet e Kontratës së Dorëzanisë me Kontratën e Hipotekës;Garancia e pavarur bankare sipas ICC-së. Praktika gjyqësore shqiptare  dhe ndërkombëtare.

 1. Ekspertë/Lehtësues: Margarita Buhali; Valentina Kondili / Nurjeta Tafa.
 2. Data dhe Vendi i aktivitetit: 1-2 prill 2019, Shkolla e Magjistraturës
 3. Orari i fillimit: 09:00
 4. Mbështetja financiare: Shkolla e Magjistraturës

 1. Ekspertë/Lehtësues: Spiro Spiro; Arta Vorpsi / Luveda Dardha.
 2. Data dhe Vendi i aktivitetit: 29 mars 2019, Shkolla e Magjistraturës
 3. Orari i fillimit: 09:00
 4. Mbështetja financiare: Shkolla e Magjistraturës

 1. Ekspertë/Lehtësues: Denar Biba; Erind Mërkuri / Noela Ruço.
 2. Data dhe Vendi i aktivitetit: 29 mars 2019, Shkolla e Magjistraturës
 3. Orari i fillimit: 09:00
 4. Mbështetja financiare: Shkolla e Magjistraturës

 1. Ekspertë/Lehtësues: Dita I: Iva Zajmi; Aida Bushati (Gugu), Dita II: Iva Zajmi; Adea Pirdeni / Entela Nikaj.
 2. Data dhe Vendi i aktivitetit: 27-28 mars 2019, Shkolla e Magjistraturës
 3. Orari i fillimit: 09:00
 4. Mbështetja financiare: Shkolla e Magjistraturës

 1. Ekspertë/Lehtësues: Dashamir Kore; Idlir Peçi / Florjan Kalaja.
 2. Data dhe Vendi i aktivitetit: 27-28 mars 2019, Shkolla e Magjistraturës
 3. Orari i fillimit: 09:00
 4. Mbështetja financiare: Shkolla e Magjistraturës

Hetimi, sekuestrimi dhe konfiskimi i aseteve kriminale. Procesi i të provuarit dhe shndërrimi i barrës së provës. Risitë e shtesave dhe ndryshimeve.

 1. Ekspertë/Lehtësues: Dita I: Gent Ibrahimi; Arben Kraja, Dita II: Gent Ibrahimi; Dritan Hallunaj / Daniela Sulaj (Konica).
 2. Data dhe Vendi i aktivitetit: 25-26 mars 2019, Shkolla e Magjistraturës
 3. Orari i fillimit: 09:00
 4. Mbështetja financiare: Shkolla e Magjistraturës

Praktika gjyqësore. Marrëdhëniet e shërbimit të provës me prokurorinë në fazën e ekzekutimit.

 1. Ekspertë/Lehtësues: Dita I: Engjëll Hysi; Aleks Nikolli, Dita II: Engjëll Hysi; Dhurata Haveri / Engjëllushe Tahiri.
 2. Data dhe Vendi i aktivitetit: 25-26mars 2019, Shkolla e Magjistraturës
 3. Orari i fillimit: 09:00
 4. Mbështetja financiare: Shkolla e Magjistraturës

Aktet e tjera ligjore dhe nënligjore me fokus në administratën publike.

 1. Ekspertë/Lehtësues: Eralda Met’hasani (Çani); Albana Koçiu / Arbena Ahmeti.
 2. Data dhe Vendi i aktivitetit: 20-21mars 2019, Shkolla e Magjistraturës
 3. Orari i fillimit: 09:00
 4. Mbështetja financiare: Shkolla e Magjistraturës

Papërdorshmëria e provës me dëshmitar; Papërdoshmëria e kufizuar e provës me dëshmitar; Papërdoshmëria e pakufizuar e provës me dëshmitar; Dëshmia e personave të tretë ndërgjygjës etj.

 1. Ekspertë/Lehtësues: Margarita Buhali; Ardian Dvorani / Elvana Çiçolli.
 2. Data dhe Vendi i aktivitetit: 20-21mars 2019, Shkolla e Magjistraturës
 3. Orari i fillimit: 09:00
 4. Mbështetja financiare: Shkolla e Magjistraturës

Rëndësia dhe roli i dëshmitarit me identitet të fshehur në procedimin penal. Bashkëpunimi me drejtësinë dhe vlera provuese e deklarimeve të bashkëpunëtorit të drejtësisë. Mbrojtja e dëshmitarit dhe bashkëpunëtorit të drejtësisë. Faza paraprake e marrëveshjes dhe negocimi për arritjen e marrëveshjes. Kushtet dhe zbatimi i marrëveshjes për mbrojtje. Bashkëpunimi me institucionet e tjera për zbatimin e marrëveshjes. Vlera e deklarimeve të bashkëpunëtorit të drejtësisë sipas praktikës gjyqësore në Shqipëri dhe praktikës së Gjykatës së Strasburgut. Ndryshimet e reja të sjella për bashkëpunëtorin e drejtësisë, të bëra në Kodin e Procedurës Penale. Çmuarja e deklarimeve të bashkëpunëtorit të drejtësisë, si dhe problemet e dala në praktikë për këtë lloj prove.

 1. Ekspertë/Lehtësues: Albana Boksi; Gurali Brahimllari / Albert Kuliçi.
 2. Data dhe Vendi i aktivitetit: 18-19 mars 2019, Shkolla e Magjistraturës
 3. Orari i fillimit: 09:00
 4. Mbështetja financiare: Shkolla e Magjistraturës

 1. Ekspertë/Lehtësues: Artan Hajdari; Altin Shkurti / Erald Topi.
 2. Data dhe Vendi i aktivitetit: 18 - 19mars 2019, Shkolla e Magjistraturës
 3. Orari i fillimit: 09:00
 4. Mbështetja financiare: Shkolla e Magjistraturës

Veprat penale të Korrupsionit. Teknikat e hetimit dhe gjykimi i këtyre vepra penale.

 1. Ekspertë/Lehtësues: Klodian Kurushi; Klodian Braho.
 2. Data dhe Vendi i aktivitetit: 15 mars 2019, Shkolla e Magjistraturës
 3. Orari i fillimit: 09:00
 4. Mbështetja financiare: Shkolla e Magjistraturës

 1. Ekspertë/Lehtësues: Ardian Visha; Ardit Mustafa / Kreshnik Ajazi.
 2. Data dhe Vendi i aktivitetit: 15 mars 2019, Shkolla e Magjistraturës
 3. Orari i fillimit: 09:00
 4. Mbështetja financiare: Shkolla e Magjistraturës

 1. Ekspertë/Lehtësues: Adnand Kosova; Arben Kraja / Bledar Bejko.
 2. Data dhe Vendi i aktivitetit: 13 mars 2019, Shkolla e Magjistraturës
 3. Orari i fillimit: 09:00
 4. Mbështetja financiare: Shkolla e Magjistraturës

Modele të shkrimit dhe arsyetimit të vendimeve gjyqësore. Skematika e ndërtimit të një vendimi, pjesët përbërëse të tij, lidhja ndërmjet tyre, renditja e argumenteve.

 1. Ekspertë/Lehtësues: Idlir Peçi / Aulona Hazbiu.
 2. Data dhe Vendi i aktivitetit: 13 mars 2019, Shkolla e Magjistraturës
 3. Orari i fillimit: 09:00
 4. Mbështetja financiare: Shkolla e Magjistraturës

Mosmarrëveshja e kompetencave mes pushteteve kur shkak i konfliktit është akti nënligjor, por edhe akti individual; Kontrolli mbi paligjshmërinë/pakushtetutshmërinë e akteve normative; Individi përballë juridiksionit të Gjykatës Kushtetuese dhe Gjykatës Administrative të Apelit.

 1. Ekspertë/Lehtësues: Sokol Sadushi; Altina Nasufi / Kaliona Nushi.
 2. Data dhe Vendi i aktivitetit: 11-12mars 2019; Shkolla e Magjistraturës
 3. Orari i fillimit: 09:00
 4. Mbështetja financiare: Shkolla e Magjistraturës

Detyrat që i lindin gjyqësorit shqiptar nga procesi i integrimit. Njohja me legjislacionin e Bashkimit Europian. Interpretimi i legjislacionit shqiptar në frymën e acquis communautaire.

 1. Ekspertë/Lehtësues: Aida Bushati (Gugu); Fjoralba Caka / Engert Pëllumbi.
 2. Data dhe Vendi i aktivitetit: 11-12 mars 2019; Shkolla e Magjistraturës.
 3. Orari i fillimit: 09:00. 
 4. Mbështetja financiare: Shkolla e Magjistraturës


Jurisprudencës së Gjykatës Europiane të të Drejtave të Njeriut në reformimin e institutit të gjykimit në mungesë.

 1. Ekspertë/Lehtësues: Saida Dollani; Dhurata Haveri / Alma Kola (Felaj).
 2. Data dhe Vendi i aktivitetit: 8 mars 2019, Shkolla e Magjistraturës
 3. Orari i fillimit: 09:00
 4. Mbështetja financiare: Shkolla e Magjistraturës

 1. Ekspertë/Lehtësues: Vangjel Kosta / Florjan Kalaja; Flojera Davidhi.
 2. Data dhe Vendi i aktivitetit: 8 mars 2019, Shkolla e Magjistraturës
 3. Orari i fillimit: 09:00
 4. Mbështetja financiare: Shkolla e Magjistraturës

Trajtimi integral i dispozitave të Kodit të Procedurës Civile që rregullojnë ekzekutimin e detyrueshëm; Urdhri i ekzekutimit; Pavlefshmëria e titullit ekzekutiv; Kundërshtimi i veprimeve përmbarimore; Pezullimi i ekzekutimit të titujve ekzekutivë; Standardet ndërkombëtare dhe praktika gjyqësore shqiptare; Kontrolli gjyqësor mbi ekzekutimet; Aplikimi për rastet e procedurave përmbarimore për ekzekutimin e kontratave të kredive bankare; Veçimi i pjesës së debitorit bashkëpronar në fazën e ekzekutimit të detyrimeve dhe problemet e lindura në praktikën gjyqësore.

 1. Ekspertë/Lehtësues: Vojsava Osmanaj; Vangjel Kosta / Niko Rapi.
 2. Data dhe Vendi i aktivitetit: 6-7 mars 2019; Shkolla e Magjistraturës
 3. Orari i fillimit: 09:00
 4. Mbështetja financiare: Shkolla e Magjistraturës

Praktika hetimore e gjyqësore dhe përvoja e bashkëpunimit ndërkombëtar. Organizata terroriste, veçoritë kryesore të saj.

 1. Ekspertë/Lehtësues: Klodian Kurushi; Liljana Baku / Manjola Hysa.
 2. Data dhe Vendi i aktivitetit: 4-5 mars 2019; Shkolla e Magjistraturës
 3. Orari i fillimit: 09:00
 4. Mbështetja financiare: Shkolla e Magjistraturës

 1. Ekspertë/Lehtësues: Mirela Bogdani; Besnik Dervishi / Ersida Sefa.
 2. Data dhe Vendi i aktivitetit: 1 mars 2019; Shkolla e Magjistraturës
 3. Orari i fillimit: 09:00
 4. Mbështetja financiare: Shkolla e Magjistraturës


 • Ekspertë/Lehtësues: Arta Mandro, Sokol Berberi, Marjana Semini.
 • Data dhe Vendi i aktivitetit: 29 janar 2019, Tiranë
 • Orari i fillimit: 09:00
 • Ekspertë/Lehtësues: Arta Mandro, Sokol Berberi, Marjana Semini.
 • Data dhe Vendi i aktivitetit: 28 janar 2019, Tiranë
 • Orari i fillimit: 09:00 • Ekspertë/Lehtësues: Xhezair Zaganjori; Idlir Peçi.
 • Data dhe Vendi i aktivitetit: 29 janar 2019, Tiranë
 • Orari i fillimit: 09:00
 • Mbështetja financiare: European Center • Dialogu i gjyqtarëve kombëtarë me Gjykatën Europiane të të Drejtave të Njeriut; Kompetencat ekskluzive të Gjykatës Europiane të të Drejtave të Njeriut; Çdo të thotë vlefshmëri dhe interpretim i traktateve;Kush e bën referimin? Kuptimi i termit gjykatë apo tribunal;Faza e gjykimit kur mund të bëhet referimi; Cilat janë detyrat kryesore që kryen gjyqtari kombëtar (forma dhe cilësia e pyetjeve, radha dhe forma e tyre etj.); Detyrat e Gjykatës Europiane të të Drejtave të Njeriut; Përkthimi dhe komunikimi me palët, Institucionet e BE-së dhe shtetet anëtare; Faza me shkrim dhe me gojë. Roli i avokatit të përgjithshëm; Vendimi i Gjykatës Europiane të të Drejtave të Njeriut dhe ndikimi i tij.

  1. Ekspertë/Lehtësues: Aida Gugu (Bushati) / Entela Nikaj.
  2. Data dhe Vendi i aktivitetit: 27-28 shkurt 2019; Shkolla e Magjistraturës
  3. Orari i fillimit: 09:00
  4. Mbështetja financiare: Shkolla e Magjistraturës

  Mbrojtja e interesit më të lartë të fëmijës; Pozita procedurale e të miturit në dhe gjatë procesit penal sipas Kodit të Drejtësisë Penale për të Mitur;  Shmangia nga ndjekja penale e të miturit në konflikt me ligjin. Të drejtat procedurale të të miturit në konflikt me ligjin.

  1. Ekspertë/Lehtësues: Ilir Panda; Ardit Mustafa / Elina Kombi.
  2. Data dhe Vendi i aktivitetit: 25-26 shkurt 2019; Shkolla e Magjistraturës
  3. Orari i fillimit: 09:00
  4. Mbështetja financiare: Shkolla e Magjistraturës

  Momenti i lidhjes së kontratës mbështetur në momentin e përputhjes së vullnetit kontraktor të palëve; Format e shfaqjes së vullnetit në fazën parakontraktore dhe pasojat e tyre;   Tërheqja nga lidhja e kontratës dhe pasojat e saj.

  1. Ekspertë/Lehtësues: Valentina Kondili; Ardian Dvorani / Ejona Lazellari.
  2. Data dhe Vendi i aktivitetit: 27-28 shkurt 2019; Shkolla e Magjistraturës
  3. Orari i fillimit: 09:00
  4. Mbështetja financiare: Shkolla e Magjistraturës

  Kufijtë e sjelljeve etike dhe jo etike. Marrëdhëniet gjyqtarë - prokurorë - avokat mbështetur në standardet e Këshillit të Europës.

  1. Ekspertë/Lehtësues: Evis Alimehmeti; Perikli Zaharia / Bledar Bejko.
  2. Data dhe Vendi i aktivitetit: 25-26 shkurt 2019; Shkolla e Magjistraturës
  3. Orari i fillimit: 09:00
  4. Mbështetja financiare: Shkolla e Magjistraturës

  Natyra e marrëdhënieve juridike të krijuara midis investitorëve e sipërmarrësve në fushën e ndërtimit; Të përbashkëtat dhe dallimet midis kontratës së sipërmarrjes, kontratës së shitjes me rezervë të pronës, kontratës së shitjes së sendit të ardhshëm dhe kontratës së premtimit për shitje; Problemet juridike të praktikës gjyqësore për identifikimin e natyrës së mosmarrëveshjes dhe zgjidhjen e saj; Lidhja e më shumë se një kontrate mbi të njëjtën pasuri (rastet e mashtrimeve të kryera nga shoqëritë e ndërtimit)

  1. Ekspertë/Lehtësues: Marjana Semini; Margarita Buhali / Engjëllushe Tahiri.
  2. Data dhe Vendi i aktivitetit: 25-26 shkurt 2019; Shkolla e Magjistraturës
  3. Orari i fillimit: 09:00
  4. Mbështetja financiare: Shkolla e Magjistraturës

  Rruga ligjore që duhet ndjekur për fshirjen e regjistrimit me karakter ndërkombëtar në rastin e markave të ngjashme.

  1. Ekspertë/Lehtësues: Besnik Maho / Irma Cami.
  2. Data dhe Vendi i aktivitetit: 22 shkurt 2019; Shkolla e Magjistraturës
  3. Orari i fillimit: 09:00
  4. Mbështetja financiare: Shkolla e Magjistraturës

  (ligji procedural dhe praktika: në vështrim të germës d) të nenit 450 të Kodit të Procedurës Penale)

  1. Ekspertë/Lehtësues: Erind Mërkuri; Klodjan Skënderaj.
  2. Data dhe Vendi i aktivitetit: 22 shkurt 2019; Shkolla e Magjistraturës
  3. Orari i fillimit: 09:00
  4. Mbështetja financiare: Shkolla e Magjistraturës

  Ligji për organet e qeverisjes së sistemit të drejtësisë nr. 115/2016; Ligji për statusin e gjyqtarëve dhe prokurorëve në Republikën e Shqipërisë nr. 96/2018; Ligji për organizimin e pushtetit gjyqësor në Republikën e Shqipërisë nr. 98/2016.

  1. Ekspertë/Lehtësues: Marsida Xhaferllari; Gent Ibrahimi / Aulona Hazbiu.
  2. Data dhe Vendi i aktivitetit: 20-21 shkurt 2019; Shkolla e Magjistraturës
  3. Orari i fillimit: 09:00
  4. Mbështetja financiare: Shkolla e Magjistraturës

  Hetimi i fakteve dhe natyra e provave në kontekstin ligjor; Parimet e të provuarit dhe teoria Wigmore; Metodat e analizës dhe logjika;Probabiliteti, pesha dhe forca e provës.

  1. Ekspertë/Lehtësues: Sokol Berberi; Vangjel Kosta / Engert Pëllumbi.
  2. Data dheVendi i aktivitetit: 20-21shkurt 2019; Shkolla e Magjistraturës
  3. Orari i fillimit: 09:00
  4. Mbështetja financiare: Shkolla e Magjistraturës

  1. Ekspertë/Lehtësues: Dita I: Eugjen Sotiri; Anita Pilika / Silvana Loka; Dita II: Ilirjan Mandro; Mitat Tola / Orest Afezolli;  Dita III: Bledi Stefa; Romeo Nazarko.
  2. Data dhe Vendi i aktivitetit: 18 - 20 shkurt 2019, Shkolla e Magjistraturës
  3. Orari i fillimit: 09:00
  4. Mbështetja financiare: Shkolla e Magjistraturës

  Risitë e Kodit të Procedurave Administrative në drejtim të:  pavlefshmërisë dhe paligjshmërisë së  akteve administrative; anulimit dhe shfuqizimit të akteve administrative dhe pasojave që vijnë prej tyre. Të përbashkëtat dhe dallimet ndërmjet shkaqeve të pavlefshmërisë absolute dhe paligjshmërisë, si dhe anulimit e shfuqizimit të akteve administrative.

  1. Ekspertë/Lehtësues: Sokol Sadushi; Eralda Met'hasani / Bezart Kaçkini
  2. Data dhe Vendi i aktivitetit: 18 - 19 shkurt 2019, Shkolla e Magjistraturës
  3. Orari i fillimit: 09:00
  4. Mbështetja financiare: Shkolla e Magjistraturës

  1. Ekspertë/Lehtësues: Merita Qato; Besnik Maho / Sonjela Voskopi
  2. Data dhe Vendi i aktivitetit: 15 shkurt 2019, Shkolla e Magjistraturës
  3. Orari i fillimit: 09:00
  4. Mbështetja financiare: Shkolla e Magjistraturës

  1. Ekspertë/Lehtësues: Dashamir Kore; Sokol Ibi / Olkeda Lice
  2. Data dhe Vendi i aktivitetit: 15 shkurt 2019, Shkolla e Magjistraturës
  3. Orari i fillimit: 09:00
  4. Mbështetja financiare: Shkolla e Magjistraturës

  1. Ekspertë/Lehtësues: Xhezair Zaganjori; Idlir Peçi; Adea Pirdeni / Erinda Meli
  2. Data dhe Vendi i aktivitetit: 11 shkurt 2019, Hotel Mondial, Tiranë
  3. Orari i fillimit: 09:00
  4. Mbështetja financiare: EUROPEAN CENTER

  1. Ekspertë/Lehtësues: Xhezair Zaganjori; Idlir Peçi; Adea Pirdeni / Erinda Meli
  2. Data dhe Vendi i aktivitetit: 12 shkurt 2019, Hotel Mondial, Tiranë
  3. Orari i fillimit: 09:00
  4. Mbështetja financiare: EUROPEAN CENTER

  Roli i gjykatës me fokus problematiken e praktikës gjyqësore; 1. Detyrimet që burojnë nga  Konventa e Stambollit dhe Rekomandimet e Komitetit Grevio për sistemin e drejtësisë; 2.Ndryshimet në ligjin “Për masa ndaj dhunës në marrëdhëniet familjare” dhe bashkërendimi institucional në mbrojtje të viktimave të dhunës në familje; 3. Rrethi i subjekteve që gëzojnë mbrojtje nga ligji nr. 9669/2006 dhe subjekteve të mbrojtura nga neni 130/a i Kodit të Familjes; 4. Trajtimi i rrethanave cilësuese të nenit 130/a të Kodit Penal.

  1. Dita e I Ekspertë/Lehtësues: Arta Mandro; Valbona Vata / Mirela Zavalani
   1. Dita e II Ekspertë/Lehtësues: Arta Mandro; Enkeleda Millonai / Mirela Zavalani
  2. Data dhe Vendi i aktivitetit: 13 – 14 shkurt 2019, Shkolla e Magjistraturës
  3. Orari i fillimit: 09:00
  4. Mbështetja financiare: Shkolla e Magjistraturës

  Detyrimet e palëve ndërgjyqëse gjatë këtij procesi; Akti i ekspertimit si një nga llojet e provave referuar edhe ndryshimeve më të fundit të Kodit të Procedurës Civile; Vlera e provave të marra gjatë një gjykimi, i cili më pas është prishur nga Gjykata e Apelit dhe çështja është kthyer për rigjykim

  1. Ekspertë/Lehtësues/Moderator: Artur Kalaja; Elona Stavri / Ina Hoxhaj / Vangjel Kosta
  2. Data dhe Vendi i aktivitetit: 11 – 12 shkurt 2019, Shkolla e Magjistraturës
  3. Orari i fillimit: 09:00
  4. Mbështetja financiare: Shkolla e Magjistraturës

  Pavlefshmëria e akteve procedurale në procesin civil; Papërdorshmëria e provave në procesin civil.

  1. Ekspertë/Lehtësues: Asim Vokshi; Besnik Maho / Elvana Çiçolli
  2. Data dhe Vendi i aktivitetit: 11 – 12 shkurt 2019, Shkolla e Magjistraturës
  3. Orari i fillimit: 09:00
  4. Mbështetja financiare: Shkolla e Magjistraturës

  1. Ekspertë/Lehtësues: Lulzim Alushaj; Altin Shkurti / Marsela Dervishi
  2. Data dhe Vendi i aktivitetit: 8 shkurt 2019, Shkolla e Magjistraturës
  3. Orari i fillimit: 09:00
  4. Mbështetja financiare: Shkolla e Magjistraturës

  Ndjekja dhe gjykimi penal i veprave të trafikimit të qenieve njerëzore në përputhje me risitë në Kodin e Procedurës Penale. Të drejtat e viktimës së trafikimit gjatë procesit penal.

  1. Ekspertë/Lehtësues: Sander Simoni, Aurela Anastasi 
  2. Data dhe Vendi i aktivitetit: 6 - 7 shkurt 2019, Shkolla e Magjistraturës
  3. Orari i fillimit: 09:00
  4. Mbështetja financiare: Shkolla e Magjistraturës

  Problemet në jurisprudencën shqiptare. Praktika e GJED-së  në këtë fushë.

  1. Ekspertë/Lehtësues: Naim Isufi; Vjolanda Theodhori / Marinela Nuni (Osmani).
  2. Data dhe Vendi i aktivitetit: 6 – 7  shkurt 2019, Shkolla e Magjistraturës
  3. Orari i fillimit: 09:00
  4. Mbështetja financiare: Shkolla e Magjistraturës

  Juridiksioni, kompetenca tokësore, lëndore dhe funksionale dhe zbatimi i ligjit material në kohë mbi çështjet e njohjes, kthimit dhe kompensimit të pronës.

  1. Ekspertë / Lehtësues / Moderator: Alma Hicka / Valbona Durraj / Sokol Berberi.
  2. Data dhe Vendi i aktivitetit: 6 – 7 shkurt 2019, Shkolla e Magjistraturës
  3. Orari i fillimit: 09:00
  4. Mbështetja financiare: Shkolla e Magjistraturës

  Rregullorja Rome I e BE-së dhe ballafaqimi me të drejtën tonë materiale përkatëse; Ekzekutimi i vendimeve gjyqësore të dhëna nga gjykatat e huaja.

  1. Ekspertë/Lehtësues: Ardian Kalia; Aida Bushati (Gugu).
  2. Data dhe Vendi i aktivitetit: 4 - 5 shkurt 2019, Shkolla e Magjistraturës
  3. Orari i fillimit: 09:00
  4. Mbështetja financiare: Shkolla e Magjistraturës

  1. Ekspertë/Lehtësues: Arta Mandro; Margarta Buhali / Vjosa Zaimi.
  2. Data dheVendi i aktivitetit: 4 - 5 shkurt 2019, Shkolla e Magjistraturës
  3. Orariifillimit: 09:00
  4. Mbështetja financiare: Shkolla e Magjistraturës

  Problematika tё shënuara nga GJEDNJ-ja në vendimet kundër shtetit shqiptar. Ometimi legjislativ. Problematikat që lindin në praktikë nga ometimi legjislativ dhe mënyra e zgjidhjes së tyre. Zgjidhjet e ofruara në rende juridike të ndryshme.

  1. Ekspertë / Lehtësues: Denar Biba; Olta Aliaj / Valbona Pajo.
  2. Data dhe Vendi i aktivitetit: 1 shkurt 2019, Shkolla e Magjistraturës
  3. Orari i fillimit: 09:00
  4. Mbështetja financiare: Shkolla e Magjistraturës

  Çështje të teorisë dhe praktikës gjyqësore.

  1. Ekspertë/Lehtësues: Artan Hajdari; Erjon Bani / Diamela Goxha.
  2. Data dhe Vendi i aktivitetit: 1 shkurt 2019, Shkolla e Magjistraturës
  3. Orari i fillimit: 09:00
  4. Mbështetja financiare: Shkolla e Magjistraturës

  date 3-4 dhjetor 2018

  I mituri viktimë i veprave penale me natyrë seksuale. Standardet e GJEDNJ-së në lidhje me pyetjen e të miturit dhe përdorimin e deklarimeve të të miturit si provë në procesin penal. Risitë e ndryshimeve ligjore në Kodin e Procedurës Penale, si edhe në Kodin e Drejtësisë Penale për të Miturit. [dita e dytë me OSBE-në me këtë temë] Viktima e mitur e trafikimit dhe shfrytëzimit. Risitë në Kodin e Procedurës Penale, në Kodin e Drejtësisë për të Mitur dhe në ligjin nr. 18/2017, "Për të Drejtat dhe Mbrojtjen e Fëmijës".

  date 17-18 Dhjetor 2018

  Udhëzime praktike për unifikimin e metodologjisë në shkrimin e vendimeve dhe shmangien e problemeve që janë evidentuar nga praktika lidhur me trajtimin e balancuar të të gjithë elementeve të vendimit gjyqësor.

  1. Ekspertë / Lehtësues: Idlir Peçi; Mirela Bogdani / Antonela Prendi.
  2. Data dhe Vendi i aktivitetit: 17-18 dhjetor 2018, Shkolla e Magjistraturës
  3. Orari i fillimit: 09:00

  date 26 tetor 2018

  eksperte/ lehtesues: Darian Pavli, Daniela Sulaj, Gentian Habazaj

  Date 22 Tetor 2018

  Eksperte: Tomas Dillon – Organizata Boterore e pronesise Intelektuale

  Marjana Semini, Sofjan Jaupaj, Ledina Beqiraj

  Date 15-16 Tetor 2018

  Mikael Sëahn, Nicklas Englund, Joana Qeleshi, Elina Kombi (Zgjani)

  Datë 26-27 Nëntor 2018

  Valbona Pajo (Bala), Denar Biba, Entela Nikaj 

  Datë 26-27 Nëntor 2018

  Zhvillimet në legjislacionin e mbrojtjes së konsumatorëve në kuadrin e BE-së dhe çështjet më me rëndësi lidhur me praktikat e tregtisë së pandershme dhe kushtet e tilla në një kontratë;

  Përkufizimet e konsumatorit dhe tregtarit, fushëveprimi i mbrojtjes së konsumatorit;

  Dispozitat kryesore të Direktivës së të Drejtave të Konsumatorit (CRD) (2011/83 / BE); Zgjidhja alternative e mosmarrëveshjeve të konsumatorëve (Direktiva 2013/11 /BE); Zgjidhja e mosmarrëveshjeve online të konsumatorëve (Rregullorja 524/2013);

  Praktikat e pandershme tregtare (Direktiva 2005/29 / EC): rregullat kryesore dhe rastet praktike; Kushtet e papërshtatshme të kontratës (Direktiva 93/13 / EEC): rregullat kryesore dhe rastet praktike

  Datë 23 nëntor 2018

  Eksperte/Lehtesues: Vilma Sharofi, Elda Vrioni, Antoneta Sevdari

  date 21 Nentor 2018

  Ekspert/ Lehtësues: Thomas Traar, Darian Pavli, Naureda Llagami 

  Datë: 20 Nëntor 2018

  Ekspertë:

  Thomas Traar, Darian Pavli, Naureda Llagami 

  Datë: 19 Nëntor 2018

  Ekspertë: Thomas Traar, Darian Pavli, Naureda Llagami 

  Datë 16 Nëntor 2018

  Eksperte /Lehtesues: Darian Pavli, Edlira Petri , Gent Ibrahimi 

  Data 16 Nëntor 2018

  Ekspertë/ Lehtësues: Thimjo Kondi,  Arjana Fullani, Engert Pëllumbi 

  Dita e parë: Veprat penale në fushën e tatimeve. Bashkëpunimi i autoriteteve tatimore me sistemin e drejtësisë. Dita e dytë: Procedurat e ankimimit të akteve administrative tatimore: a) shqyrtimi i ankimeve për dënimet administrative për kundravajtjet administrative; dhe b) ankimi kundër vendimeve të Drejtorisë së Apelimit Tatimor. Dita e dytë: Procedurat e ankimimit të akteve administrative tatimore: a) shqyrtimi i ankimeve për dënimet administrative për kundravajtjet administrative; dhe b) ankimi kundër vendimeve të Drejtorisë së Apelimit Tatimor

  1. Ekspertë/Lehtësues: Vilma Sharofi; Lindita Sinanaj / Antoneta Sevdari.
  2. Data dhe Vendi i aktivitetit: 30-31 janar 2019, Shkolla e Magjistraturës
  3. Orari i fillimit: 09:00
  4. Mbështetja financiare: Shkolla e Magjistraturës

  Praktika e GJED-së në fushën e prokurimeve publike; Praktika e GJED-së me fokus në kontratën administrative.

  1. Ekspertë/Lehtësues: Reida Kashta; Elda Vrioni / Alma Kodraliu.
  2. Data dhe Vendi i aktivitetit: 30-31 janar 2019, Shkolla e Magjistraturës
  3. Orari i fillimit: 09:00
  4. Mbështetja financiare: Shkolla e Magjistraturës

  Gjykimi në mungesë dhe llojet e tij; Gjykimi në mungesë në gjykimet subjektive dhe në gjykimet objektive;             Gjykimi në mungesë sipas ndërgjyqësve; Gjykimi në mungesë si gjykim i posaçëm; Gjykimi në mungesë në fazat e gjykimit; Procesi i të provuarit gjatë gjykimit në mungesë; Paraqitja e vonuar e ndërgjyqësit në mungesë; Shkaqet e ankimit mbi gjykimin në mungesë; Gjykimi në mungesë në gjykimin rishikues; Ekzekutimi i detyrueshëm në mungesë.

  1. Ekspertë/Lehtësues: Dashamir Kore / Ina Hoxhaj.
  2. Data dhe Vendi i aktivitetit: 29-30 janar 2019, Shkolla e Magjistraturës
  3. Orari i fillimit: 09:00
  4. Mbështetja financiare: Shkolla e Magjistraturës

  Roli i gjyqësorit në zbatimin e tyre. Konventa e Hagës për aspektet civile të rrëmbimit ndërkombëtar të fëmijës dhe jurisprudenca e GJEDNJ-së. Trajnime njëditore me fokus konventat e Hagës të detyrueshme për Shqipërinë; Zbatimi në praktikë i Konventës së Hagës; Përditësimi i gjyqësorit shqiptar me jurisprudencën e GJEDNJ-së.

  1. Ekspertë/Lehtësues: Aida Gugu; Valbona Vata / Entela Nikaj.
  2. Data dhe Vendi i aktivitetit: 28-29 janar 2019, Shkolla e Magjistraturës
  3. Orari i fillimit: 09:00
  4. Mbështetja financiare: Shkolla e Magjistraturës

  1. Ekspertë/Lehtësues: Xhezair Zaganjori; Idlir Peçi.
  2. Data dhe Vendi i aktivitetit: 28 janar 2019, Tiranë
  3. Orari i fillimit: 09:00
  4. Mbështetja financiare: European Center

  Situata aktuale në Shqipëri lidhur me kuadrin ligjor dhe  problematikat e sfidat e zbatimit në praktikë. Respektimi i së drejtës së autorit për gjyqtarët, prokurorët dhe avokatët, por dhe për institucionet e tjera zbatuese.

  1. Ekspertë / Lehtësues: Marjana Semini; Marjana Dedi / Elida Celami.
  2. Data dhe Vendi i aktivitetit: 25 janar 2019, Shkolla e Magjistratures
  3. Orari i fillimit: 09:00
  4. Mbështetja financiare: Shkolla e Magjistratures

  1. Ekspertë/Lehtësues: Edmond Islamaj; Saida Dollani / Altin Dumani.
  2. Data dheVendi i aktivitetit: 25 janar 2019, Shkolla e Magjistratures
  3. Orari i fillimit: 09:00
  4. Mbështetja financiare: Shkolla e Magjistratures

  Pranueshmëria e provës shkresore në formë; Prova ligjore: a) shkresa zyrtare narrative; b) shkresa zyrtare dispozitive; Prova e zakonshme: a) shkresa e thjeshtë; b) fillimi i provës me shkresë; relativizimi dhe nihilizimi i shkresës zyrtare etj.

  1. Ekspertë/Lehtësues: Vangjel Kosta; Ardian Dvorani / Ina Hoxhaj.
  2. Data dhe Vendi i aktivitetit: 23 - 24 janar 2019, Shkolla e Magjistraturës
  3. Orari i fillimit: 09:00
  4. Mbështetja financiare: Shkolla e Magjistraturës

  Standardet ndërkombëtare lidhur me parimet e drejtësisë miqësore për të miturit dhe risitë e legjislacionit shqiptar (Kodi i Procedurës Penale dhe Kodi i Drejtësisë Penale për të Mitur); Mbrojtja e interesit më të lartë të fëmijës; Pozita procedurale e të miturit në dhe gjatë procesit penal sipas Kodit të Drejtësisë Penale për të Mitur; Shmangia nga ndjekja penale e të miturit në konflikt me ligjin. Të drejtat procedurale të të miturit në konflikt me ligjin

  1. Ekspertë / Lehtësues: Elina Kombi, Ardit Mustafa / Laurent Fuçia.
  2. Data dheVendi i aktivitetit: 23 - 24 janar 2019, Shkolla e Magjistraturës
  3. Orari i fillimit: 09:00
  4. Mbështetja financiare: Shkolla e Magjistraturës

  Dorëzimi i aplikimeve në gjykatë; procedura gjyqësore; zbatimi i vendimeve të GJEDNJ-së;Simulim i një gjyqi në GJEDNJ;Jurisprudenca e GJEDNJ-së si burim i të drejtës. Zbatimi i drejtpërdrejtë i KEDNJ-së

  1. Ekspertë/Lehtësues:Alma Hicka; Agim Hysi / Manjola Bejleri.
  2. Data dheVendi i aktivitetit: 21-22janar 2019, Shkolla e Magjistraturës
  3. Orari i fillimit: 09:00
  4. Mbështetjafinanciare: Shkolla e Magjistraturës

  Zbatimi i ligjit të BE-së nga gjykatat kombëtare; Procedurat paragjykimore; Paditë e drejtpërdrejta në GJDBE

  1. Ekspertë/Lehtësues: Iva Zajmi; Fjoralba Caka / Erinda Meli.
  2. Data dhe Vendi i aktivitetit: 21-22 janar 2019, Shkolla e Magjistraturës
  3. Orari i fillimit: 09:00
  4. Mbështetja financiare: Shkolla e Magjistraturës

  1. Ekspertë/Lehtësues: Besnik Dervishi / Engert Pëllumbi.
  2. Data dhe Vendi i aktivitetit: 18 janar 2019, Shkolla e Magjistratures
  3. Orari i fillimit: 09:00
  4. Mbështetja financiare: Shkolla e Magjistraturës

  Riorganizimi i debitorit në procedurë falimentimi; aspekte të riorganizimit dhe mbikëqyrjes; roli i organeve të falimentimit në riorganizim; çështje të teorisë dhe praktikës gjyqësore të lidhura me këtë opsion; risitë përkatëse të ligjit të ri.

  1. Ekspertë/Lehtësues: Ardjana Shehi (Kalo); Teuta Hoxha / Ejona Lazellari.
  2. Data dhe Vendi i aktivitetit: 18 janar 2019, Shkolla e Magjistratures
  3. Orari i fillimit: 09:00
  4. Mbështetja financiare: Shkolla e Magjistratures

  Periudha e trajnimit:  5-6 dhjetor 2018

  Vendi i trajnimit:       Shkolla e Magjistraturës

   Ekspertë:                   Margarita Buhali, Gurali Brahimllari,  Florjan Kalaja


  Datë :3-4 dhjetor 2018

  Ekspertë: Ekspertë EURALIUS: Gianluigi Pratola


  Moderator: Henrik Ligori

  Ekspertë ShM: Artan Hoxha Enkeledi Hajro

  Lehtësuese: Joana Qeleshi  Natyra e gjykimit administrativ dhe pushtetet e gjyqtarit administrativ; Ndikimi i të drejtës së bashkimit europian në sistemet kombëtare të gjykimit administrativ; Çështje të legjitimimit dhe kompetenca  e gjykatave administrative; Gjykimi administrativ në shkallë të parë; gjykimi në apel dhe në Gjykatën e Lartë.

  1. Ekspertë/Lehtësues/Moderator: Altina Nasufi; Aulona Hazbiu / Afërdita Maho / Sokol Sadushi.
  2. Data dhe Vendi i aktivitetit: 16-17 janar 2019, Shkolla e Magjistratures
  3. Orari i fillimit: 09:00
  4. Mbështetja financiare: Shkolla e Magjistratures

  Praktika gjyqësore dhe problematikat e hasura gjatë zbatimit të këtij procesi. Zbatimi i vendimit të Gjykatës Evropiane për të Drejtat e Njeriut kundër Shqipërisë si shkak për rigjykimin e çështjes dhe rishikimin e vendimit penal të formës së prerë. Vështrim krahasimor i institutit të rishikimit të vendimit penal të formës së prerë.

  1. Ekspertë/Lehtësues: Ekspertë ShM: Spiro Spiro; Albana Boksi / Enkeleda Xhengo.
  2. Data dhe Vendi i aktivitetit: 14-15 janar 2019, Tiranë
  3. Orari i fillimit: 09:00
  4. Mbështetja financiare: EURALIUS

  Veprimet paraprake dhe veprimet që kryhen në seancë përgatitore nga gjyqtari i vetëm, deklarata e mbrojtjes së palës së paditur në procesin civil dhe urdhri për caktimin e seancës gjyqësore sipas ndryshimeve me ligjin nr. 38/2017.

  1. Ekspertë/Lehtësues: Vangjel Kosta / Irida Kacerja.
  2. Data dhe Vendi i aktivitetit: 14-15 janar 2019, Shkolla e Magjistratures
  3. Orari i fillimit: 09:00
  4. Mbështetja financiare: Shkolla e Magjistratures

  Date 21 Nentor 2018

  Ekspertë: Gent Ibrahimi  Margarita Buhali 

  Lehtësues:

  Florjan Kalaja 

  Vendi i trajnimit:  Shkolla e Magjistraturës

   

  Periudha: 19 - 20 Nëntor 2018

   

  Ekspertë:  Bashkim Dedja, Olta Aliaj, Aulona Hazbiu

   

  Moderator: Dr. Sokol Berberi, Shkolla e Magjistraturës


  Sfidat me të cilat përballen gjyqtarët, prokurorët, mbrojtësit ligjor dhe pjesëmarrësit e tjerë në gjykim përsa i përket efiçencës së proceseve gjyqësore.

  1. Ekspertë/Lehtësues/Moderator: Enkeledi Hajro; Toni Gogu / Joana Qeleshi / Vangjel Kosta.
  2. Data dhe Vendi i aktivitetit: 17 - 18 janar 2019, Tiranë
  3. Orari i fillimit: 09:00
  4. Mbështetja financiare: OSBE

  1. Ekspertë/Lehtësues/Moderator: Thimjo Kondi; Marjana Semini / Engert Pëllumbi.
  2. Data dhe Vendi i aktivitetit: 16-17 janar 2019, Shkolla e Magjistratures
  3. Orari i fillimit: 09:00
  4. Mbështetja financiare: Shkolla e Magjistratures

  Njohuri të përgjithshme mbi Konventën për Mbrojtjen e të Drejtave të Njeriut dhe Dinjitetit të Qenieve Njerëzore lidhur me standardet e zbatimit të arritjeve të biologjisë dhe mjekësisë; Kërkimi shkencor, jeta private, konfidencialiteti dhe e drejta për informim;Eutanazia;Testet gjenetike dhe ADN-ja e njeriut; Ndalimi i klonimit të qenieve njerëzore; Transplanti i organeve dhe membranave (indeve) me origjinë njerëzore;        Aspekte etike dhe ligjore të dhurimit të organeve;Jurisprudenca ndërkombëtare  lidhur me bioetikën.

  1. Ekspertë / Lehtësues: Viktor Gumi / Olkeda Lice.
  2. Data dhe Vendi i aktivitetit: 19-20 dhjetor 2018, Shkolla e Magjistraturës
  3. Orari i fillimit: 09:00

  Interpretimi me qëllim zbatimin korrekt të legjislacionit shqiptar të së drejtës ndërkombëtare private;Ballafaqimi i Rregullores me legjislacionin e brendshëm.

  1. Ekspertë/Lehtësues: Thimjo Kondi; Aida Gugu (Bushati) / Erinda Meli.
  2. Data dhe Vendi i aktivitetit: 19-20 dhjetor 2018, Shkolla e Magjistraturës
  3. Orari i fillimit: 09:00

  Udhëzime praktike për unifikimin e metodologjisë në shkrimin e vendimeve dhe shmangien e problemeve që janë evidentuar nga praktika lidhur me trajtimin e balancuar të të gjithë elementeve të vendimit gjyqësor.

  1. Ekspertë / Lehtësues: Idlir Peçi; Mirela Bogdani / Antonela Prendi.
  2. Data dhe Vendi i aktivitetit: 17-18 dhjetor 2018, Shkolla e Magjistraturës
  3. Orari i fillimit: 09:00

  Rëndësia e inteligjencës emocionale; Analiza e komponentëve kryesorë të inteligjencës emocionale: Vetëndërgjegjësimi; vetëmenaxhimi; ndërgjegjësimi social; shprehitë sociale; teknika/strategji për të përmirësuar inteligjencën emocionale

  1. Ekspertë/Lehtësues: Dita I: Arta Mandro; Livia Nano / Anila Sulstarova Dita II: Arta Mandro; Anila Sulstarova / Livia Nano.
  2. Data dheVendi i aktivitetit: 17-18 dhjetor 2018, Shkolla e Magjistraturës
  3. Orari i fillimit: 09:00

  Pritshmëritë nga ndryshimet në ligjet materiale dhe procedurale. (procedurat civile dhe penale, ligji për Gjykatën Kushtetuese etj.; Jurisprudenca e Gjykatës Kushtetuese lidhur me afatin e arsyeshëm); Kërkimi dhe zbatimi i mjeteve efektive për parandalimin e shkeljeve që lidhen me gjykimin në afat; Jurisprudenca e GJEDNJ-së lidhur me afatin e arsyeshëm. Standardi i GJEDNJ-së për ekzekutimin e vendimeve dhe kohëzgjatjen e gjykimit. Përshpejtimi në rastet e vonesave dhe ngritja e një mekanizmi efektiv; Gjykimi i kërkesave për konstatimin e shkeljes së afatit të arsyeshëm, përshpejtimin e procedurave dhe shpërblimin e dëmit. Shqyrtimi i shkeljes së afatit të arsyeshëm dhe masa e dëmshpërblimit sipas kritereve të përcaktuara nga jurisprudenca e Gjykatës Europiane të të Drejtave të Njeriut

  1. Ekspertë/Lehtësues: Adea Pirdeni; Elsa Toska (Dobjani).
  2. Data dhe Vendi i aktivitetit: 13-14 dhjetor 2018, Vlorë
  3. Orari i fillimit: 09:00

  Shkeljet disiplinore sipas ligjit nr. 96/2016, "Për statusin e gjyqtarëve dhe prokurorëve në RSH". Standardet e etikës profesionale gjatë ushtrimit të detyrës dhe jashtë saj, rregullime që duhet të gjejnë vend në Kodin e Etikës dhe efikasiteti i mekanizmit zbatues; Vlerësimi profesional dhe etik i gjyqtarëve (të dhëna bazë mbi procedurën dhe kriteret, si dhe përqasja me standardet dhe praktikat e mira europiane).

  1. Ekspertë/Lehtësues: Perikli Zaharia; Evis Alimehmeti / Nurjeta Tafa.
  2. Data dhe Vendi i aktivitetit: 13-14 dhjetor 2018, Shkolla e Magjistraturës
  3. Orari i fillimit: 09:00

  Eksperte/Lehtësues: Darian Pavli, Asim Vokshi, Margarita Buhali.

  Data: 9 nëntor 2018 

  Vendi i aktivitetit: Tirane, MAK Albania


  Vendi i zhvillimit të aktivitetit:   Shkolla e Magjistratures

  Periudha:                                     14-15 Nëntor 2018

  Ekspertë/Lehtesues:                  Thoma Jano, Fatjona Memçaj; 

                                                        Luan Hasneziri, Armanda Xhaferri


  datë 4-5 dhjetor 2018

  Ekspertët suedezë:

  Susanne Allgårdh Karin Lundström Kron 

   

  Eksperte kombetare: 

                                       Tereza Merkaj 

                                        Erjon Bani

                                         Joana Qeleshi

                                         Enkeledi Hajro

                                          Elina Kombi

 • Ekspertë/Lehtësues: Vangjel Kosta, Enkeledi Hajro, Toni Gogu, Joana Qeleshi
 • Data dhe Vendi i aktivitetit:  17-18 Janar 2019, Tiranë
 • Orari i fillimit: 09:00
 • Mbështetja financiareOSBE/ADA


 • Ekspertë/Lehtësues: Vangjel Kosta, Admir Belishta, Ornela Naqellari
 • Data dhe Vendi i aktivitetit:  1-2/11/ 2018; Korçë
 • Orari i fillimit: 09:00
 • Mbështetja financiareOSBE/ADA


  1. Ekspertë/Lehtësues: Marjeta Zaimi; Henrik Ligori / Rajmonda Berisha.
  2. Data dhe Vendi i aktivitetit: 8 maj 2018; Shkolla e Magjistraturës
  3. Orari i fillimit: 09:00
  4. Mbështetja financiare: Shkolla e Magjistraturës

  1. Natyra e përgjegjësisë në fazën parakontraktore dhe natyra e dëmit: kontraktor apo jashtëkontraktor; Momenti i lidhjes së kontratës mbështetur në momentin e përputhjes së vullnetit kontraktor të palëve; Format e shfaqjes së vullnetit në fazën parakontraktore dhe pasojat e tyre;     Tërheqja nga lidhja e kontratës dhe pasojat e saj.

  1. Ekspertë/Lehtësues: Marjana Semini; Ardian Dvorani / Ejona Lazellari.
  2. Data dhe Vendi i aktivitetit: 10-11 maj 2018; Shkolla e Magjistraturës
  3. Orari i fillimit: 09:00
  4. Mbështetja financiare: Shkolla e Magjistraturës

  Kohëzgjatja e paarsyeshme e procedurave të gjykimit dhe të procesit administrativ, si dhe e ekzekutimit të vendimeve;

  Pritshmëritë nga ndryshimet në ligjet materiale dhe procedurale. (procedurat civile dhe penale, ligji për Gjykatën Kushtetuese etj.; Jurisprudenca e Gjykatës Kushtetuese lidhur me afatin e arsyeshëm);

  Kërkimi dhe zbatimi i mjeteve efektive për parandalimin e shkeljeve që lidhen me gjykimin në afat;

  Jurisprudenca e GJEDNJ-së lidhur me afatin e arsyeshëm.

  1. Ekspertë/Lehtësues: Dita I: Alma Hicka; Anila Karanxha / Enerjeta Deraj; Dita II: Alma Hicka; Enerjeta Deraj / Anila Karanxha.
  2. Data dhe Vendi i aktivitetit:  14-15 maj 2018; Shkolla e Magjistraturës
  3. Orari i fillimit: 09:00
  4. Mbështetja financiare: Shkolla e Magjistraturës

  Trafficking in human beings is the slavery of our times. Victims are often recruited, transported or harboured by force, coercion or fraud in exploitative conditions including sexual exploitation, forced labour or services, begging, criminal activities or the removal of organs. It is a severe violation of individual freedom and dignity and a serious form of crime.

  1. Pozicioni procedural i të pandehurit bashkëpunëtor i drejtësisë si "dëshmitar" në proces; Rëndësia dhe roli i dëshmitarit me identitet të fshehur në procedimin penal; Vlera provuese e deklarimeve.
  2. Ekspertë/Lehtësues: Bilbil Mete; Miljana Muça / Julian Zonja.
  3. Data dhe Vendi i aktivitetit:  3-4 maj 2018; Shkolla e Magjistraturës
  4. Orari i fillimit: 09:00
  5. Mbështetja financiare: Shkolla e Magjistraturës

  Ligji nr. 90/2012 “Për organizimin dhe funksionimin e administratës publike”;

  Aktet e tjera ligjore dhe nënligjore me fokus në administratën publike.

  1. Ekspertë/Lehtësues: Eralda Met’hasani (Çani); Albana Koçiu / Nejla Peka.
  2. Data dhe Vendi i aktivitetit: 3-4 maj 2018; Shkolla e Magjistraturës
  3. Orari i fillimit: 09:00
  4. Mbështetja financiare: Shkolla e Magjistraturës

  Dialogu i gjyqtarëve kombëtarë me Gjykatën Evropiane të të Drejtave të Njeriut; dhe Gjykaten e Drejtesise se Bashkimit Europian

  Kompetencat e Gjykatës Evropiane të të Drejtave të Njeriut;

  Vendimi i Gjykatës Evropiane të të Drejtave të Njeriut dhe rendesia ne planin kombetar

  Kompetencat e Gjykates se Drejtesise se BE-se

  Vendimet e Gjykates se Drejtesise se BE-se dhe rendesia ne planin kombetar.Raporti i KEDNJ dhe Kartes se te drejtave themelore te BE

  1. Ekspertë/Lehtësues: Aida Gugu; Evis Alimehmeti / DI: Fjoralba Cakaj; DII: Entela Nikaj.
  2. Data dhe Vendi i aktivitetit:  14-15 maj 2018; Shkolla e Magjistraturës
  3. Orari i fillimit: 09:00
  4. Mbështetja financiare: Shkolla e Magjistraturës

  Praktika e GJED-së në fushën e prokurimeve publike; Praktika e GJED-së me fokus në kontratën administrative

  1. Ekspertë / Lehtësues: Reida Kashta; Naim Isufi / Alma Kodraliu.
  2. Data dhe Vendi i aktivitetit:  16-17 maj 2018; Shkolla e Magjistraturës
  3. Orari i fillimit: 09:00
  4. Mbështetja financiare: Shkolla e Magjistraturës

  Problemet e praktikës ligjore në rastet e urdhrit të mbrojtjes dhe urdhrit të menjëhershëm të mbrojtjes;

  Rrethi i subjekteve që gëzojnë mbrojtje nga ligji nr. 9669/2006 dhe subjekteve të mbrojtura nga neni 130/a të Kodit të Familjes;

  Trajtimi i rrethanave cilësuese të nenit 130/a të Kodit Penal. Dita e dytë: Vlerësimi i interesit më të lartë të fëmijës dhe e drejta e fëmijës për t’u dëgjuar. Elemente bazë të komunikimit me fëmijët: njohuri për gjyqtarët e seksionit familjar; kronologji e zhvillimit të komunikimit gjatë procesit të rritjes së fëmijës; zhvillimi i empatisë te fëmijët; dy modele prindërimi (ndërtues apo shkatërrues); disiplina: ndëshkimi (time-out); Shprehitë e komunikimit efektiv: të dëgjuarit; komunikimi joverbal; komunikimi verbal; empatia etj. Dhuna në familje ndaj fëmijëve: neglizhenca dhe sindroma të keqtrajtimit të fëmijëve: Sindroma e bebes së shkundur; Sindroma Munchausen.

  1. Ekspertë/Lehtësues: Arta Mandro; Mirela Zavalani; Valbona Vata; Marsela Dervishi; Anita Pilika; Eugen Sotiri.
  2. Data dhe Vendi i aktivitetit:  23-24 maj 2018; Shkolla e Magjistraturës
  3. Orari i fillimit: 09:00
  4. Mbështetja financiare: Shkolla e Magjistraturës

  Paditë që rrjedhin nga kontrata dhe rastet e ngritjes së tyre. Padia për përmbushjen në natyrë të detyrimit. Padia për zgjidhjen e kontratës. Shpërblimi i dëmit si pjesë aksesore e  padive që rrjedhin nga kontrata. Rastet përjashtimore të padisë për shpërblim dëmi si një padi jashtëkontraktore që lidhet me kontratën, por kur kjo ka mbaruar  me përmbushje, me zgjidhje, ose për shkak të pamundësisë së përmbushjes.

  1. Ekspertë/Lehtësues: Mariana Semini; Thimio Kondi / Kostika Cobanaqi.
  2. Data dhe Vendi i aktivitetit:  23-24 maj 2018; Shkolla e Magjistraturës
  3. Orari i fillimit: 09:00
  4. Mbështetja financiare: Shkolla e Magjistraturës


  Zhvillime të rëndësishme në kuadër dhe të ndryshimeve kushtetuese e ligjore.

  Metodologjia e interpretimit pajtues të ligjeve me Kushtetutën sipas jurisprudencës së Gjykatës së Lartë. Problematika tё shënuara nga GJEDNJ-ja në vendimet kundër shtetit shqiptar. Mundësia e korrigjimit të shkeljeve nëpërmjet masave të përgjithshme jo vetëm nëpërmjet iniciativave ligjore, por edhe me përshtatjen e praktikave gjyqësore dhe administrative.

  1. Ekspertë/Lehtësues: Sokol Berberi; Denar Biba / Valbona Pajo.
  2. Data dhe Vendi i aktivitetit:  21-22 maj 2018; Shkolla e Magjistraturës
  3. Orari i fillimit: 09:00
  4. Mbështetja financiare: Shkolla e Magjistraturës

  1. Ekspertë/Lehtësues: Altina Nasufi; Ardian Dvorani / Alkelina Gazidede.
  2. Data dhe Vendi i aktivitetit:  21-22 maj 2018; Shkolla e Magjistraturës
  3. Orari i fillimit: 09:00
  4. Mbështetja financiare: Shkolla e Magjistraturës

  Hetimet paralele financiare kriminale për identifikimin dhe ngrirjen e produkteve ose  pasurisë që rrjedh nga kjo veprimtari;

  Efektet në drejtim të parandalimit të pastrimit të parave nëpërmjet dënimit të autorëve të këtyre veprave dhe konfiskimit të pasurive që rrjedhin nga veprimtaria kriminale. 

  1. Ekspertë/Lehtësues: Arben Kraja / Enkeleda Millonai.
  2. Data dhe Vendi i aktivitetit:  16-17 maj 2018; Shkolla e Magjistraturës
  3. Orari i fillimit: 09:00
  4. Mbështetja financiare: Shkolla e Magjistraturës

  Ndarja e kompetencave midis Avokaturës së Shtetit dhe institucioneve publike.

  1. Ekspertë/Lehtësues: Alma Hicka; Julian Haxhiu / Agim Hysi.
  2. Data dhe Vendi i aktivitetit: 18 maj 2018
  3. Orari i fillimit: 09:00
  4. Mbështetja financiare: OSBE

  1. Ekspertë/Lehtësues: Thimio Kondi; Arjana Fullani / Engert Pwllumbi.
  2. Data dhe Vendi i aktivitetit:  2 maj 2018; Shkolla e Magjistraturës
  3. Orari i fillimit: 09:00
  4. Mbështetja financiare: Shkolla e Magjistraturës

  1. Ekspertë/Lehtësues: Flutura Kola (Tafaj) / Florjan Kalaja.
  2. Data dhe Vendi i aktivitetit:  2 maj 2018; Shkolla e Magjistraturës
  3. Orari i fillimit: 09:00
  4. Mbështetja financiare: Shkolla e Magjistraturës

  Gjykimi në mungesë.

  •           Gjykimi në mungesë sipas nenit 6 të Konventës Evropiane për të Drejtat e Njeriut;

  •           Jurisprudenca e Gjykatës Evropiane të të Drejtave të Njeriut me fokus kryesor në praninë e të pandehurit në gjykim;

  •           Legjislacioni shqiptar dhe probleme të praktikës gjyqësore shqiptare.


  Çështje të Kodit të Procedurave Administrative në drejtim të: 

  •           pavlefshmërisë dhe paligjshmërisë së  akteve administrative;

  •           anulimit dhe shfuqizimit të akteve administrative dhe pasojave që vijnë prej tyre. Të përbashkëtat dhe dallimet ndërmjet shkaqeve të pavlefshmërisë absolute dhe paligjshmërisë, si dhe anulimit e shfuqizimit të akteve administrative.

  Marrëdhëniet gjyqtarë - prokurorë - avokat mbështetur në standardet e Këshillit të Evropës.

  1. Data dhe Vendi i aktivitetit: 21 mars 2018; Shkolla e Magjistraturës
   1. Orari i fillimit: 09:00
    1. Mbështetja financiare: Shkolla e Magjistraturës


  Të drejtat e viktimës në dhe gjatë procesit 
  penal. Standardet e BE-së mbi të drejtat e viktimës dhe të të pandehurit 
  në procesin penal; Roli i viktimës në seancën paraprake; Roli i viktimës 
  gjatë gjykimit; Riviktimizimi; Mjetet procedurale për mosmarrjen e 
  dëshmisë së përsëritur gjatë proceseve gjyqësore. Paragjykimet: 
  indikator në komunikimin dhe trajtimin e viktimave. Llojet e 
  paragjykimeve dhe ndikimi i tyre në komunikimin verbal dhe joverbal. Si 
  janë krijuar qëndrimet, vlerat, besimet? Si ndërhyjnë këto në komunikim 
  me njerëzit që punojmë? Si reflektohen në qëndrimet që mbahen me rastet 
  që punojmë? Si ndikojnë në cilësinë e punës si gjyqtar apo prokuror?

   Data dhe Vendi i aktivitetit: 23 mars 2018, Durrës
   Orari i fillimit: 09:00
   Mbështetja financiare: OPDAT