Site announcements

Picture of Admin User
Anketim
by Admin User - Wednesday, 13 March 2019, 10:42 AM
 
Përshëndetje të nderuar Gjyqtarë dhe Prokurorë! Në kuadër të Memorandumit të Mirëkuptimit të nënshkruar ndërmjet Shkollës dhe Akademisë së Sigurisë, Shkolla e Magjistraturës ju fton të plotësoni një anketim që Qëndra Kërkimore Shkencore në Akademinë e Sigurisë po përgatit për një studim të ...Read the rest of this topic
(110 words)
 
Picture of Admin User
Njoftim Shpjegues
by Admin User - Monday, 26 November 2018, 3:04 PM
 

Pershendetje,

Ne vijim te emailit te marre nga “Platforma Moodle” sot ne oren 13:07 me titull: Regjistrimet për tre webinare të mundësuara nga Rrjeti Evropian i Trajnimeve Gjyqesore (EJTN), deshirojme te bejme nje shpjegim ne lidhje me formen dhe natyren e aktivitetit.

Një webinar është...

Read the rest of this topic
(180 words)
 
Picture of Admin User
Regjistrimet për tre webinare të mundësuara nga Rrjeti Evropian i Trajnimeve Gjyqesore (EJTN)
by Admin User - Monday, 26 November 2018, 2:34 PM
 

Përshëndetje!

Rrjeti Europian i Trajnimeve Gjyqësore (EJTN) ka hapur regjistrimin për tri webinar-e të reja që do të realizohen në dhjetor.

Regjistrimi është i hapur, i thjeshtë dhe i shpejtë për t’u realizuar. Sistemi ofron gjithashtu një kujtesë automatike dhe një kontroll të gatishmërisë së sistemit.

Më poshtë janë të dhënat e detajuara të përmbajtjes dhe linket e regjistrimit sipas tematikave përkatëse.

Ju faleminderit!

 

 Available courses

 1. Ekspertë/Lehtësues: Sokol Mëngjezi; Irida Kacerja
 2. Data dhe Vendi i aktivitetit: 5 Korrik 2019, Shkolla e Magjistraturës.
 3. Orari i fillimit: 09:00
 4. Mbështetja financiare: Shkolla e Magjistraturës


 1. Ekspertë/Lehtësues: Arta Mandro, Mariana Semini, Erion Fejzulla.
 2. Data dhe Vendi i aktivitetit: 26-27 Qershor 2019, Hotel Mondial Tiranë.
 3. Orari i fillimit: 09:00
 4. -Mbështetja financiare: USAID(JFA)/ Shkolla e Magjistraturës.Njoftimi i procedimit në dhomë këshillimi i palëve që kanë interes. Revokimi dhe ndryshimi i vendimeve të marra në dhomë këshillimi. Palët e legjitimuara për të kërkuar ndryshimin ose revokimin e vendimeve të marra në dhomë këshillimi. Të drejtat e fituara nga të tretë për shkak të vendimeve të marra në dhomë këshillimi.

 1. Ekspertë/Lehtësues: Altin Shkurti, Vangjel Kosta/ Engert Pëllumbi.
 2. Data dhe Vendi i aktivitetit: 8 – 9 Korrik 2019, Shkolla e Magjistraturës.
 3. Orari i fillimit: 09:00
 4. Mbështetja financiare: Shkolla e Magjistraturës


 • Ekspertë/Lehtësues: Ornela Naqellari, Olta Lolo, Fatri Islamaj, Aida Bushati.
 • Data dhe Vendi i aktivitetit: 19-21 Qershor 2019, Hotel Mondial Tiranë.
 • Orari i fillimit: 09:00
 • Mbështetja financiare: Shkolla e Magjistraturës/USAID


  1. Ekspertë/Lehtësues: Sandër Simoni, Ela Qokaj, Xhevdet Haxhiu.
  2. Data dhe Vendi i aktivitetit: 12-14 Qershor 2019, Hotel Mondial Tiranë.
  3. Orari i fillimit: 09:00
  4. Mbështetja financiare: Shkolla e Magjistraturës/USAID

  1. Ekspertë/Lehtësues: Vangjel Kosta, Naureda Llagami, Valbona Pajo Bala
  2. Data dhe Vendi i aktivitetit: 6 qershor 2019, Hotel Mondial Tirane
  3. Orari i fillimit: 09:00
  4. Mbështetja financiare: Shkolla e Magjistraturës/USAID  1. Ekspertë/Lehtësues: Vangjel Kosta, Naureda Llagami, Valbona Pajo (Bala)
  2. Data dhe Vendi i aktivitetit: 7 Qershor 2019 /Hotel Mondial Tiranë
  3. Orari i fillimit: 09:00
  4. Mbështetja financiare: Shkolla e Magjistraturës/USAID

  Rezultatet e përgjimit dhe vlera provuese. Praktika gjyqësore dhe standardet ndërkombëtare.

  1. Ekspertë/Lehtësues: Sotir Kllapi
  2. Data dhe Vendi i aktivitetit: 8-9 korrik 2019, Shkolla e Magjistraturës.
  3. Orari i fillimit: 09:00
  4. Mbështetja financiare: Shkolla e Magjistraturës

  1. Ekspertë/Lehtësues: Sokol Mëngjezi; Irida Kacerja
  2. Data dhe Vendi i aktivitetit: 21 qershor 2019, Shkolla e Magjistraturës.
  3. Orari i fillimit: 09:00
  4. Mbështetja financiare: Shkolla e Magjistraturës

  1. Ekspertë/Lehtësues: Altin Shkurti, Ervin Pollozhani
  2. Data dhe Vendi i aktivitetit: 5 korrik 2019, Shkolla e Magjistraturës.
  3. Orari i fillimit: 09:00
  4. Mbështetja financiare: Shkolla e Magjistraturës

  Probleme të praktikës gjyqësore lidhur me fitimin e pronësisë mbi pasuritë e paluajtshme shtetërore nga subjektet private në kushtet e parashkrimit fitues me ose pa titull. Mënyrat e fitimit të pronësisë mbi trojet e poseduara nga subjekti privat si pjesë e ndërtimeve të realizuara para dhe pas vitit 1991; Kuptimi i mirëbesimit në çastin e hyrjes në posedim. Posedimi i sendit përmes veprës penale të pushtimit të tokës dhe kalimi i afatit ligjor të parashkrimit; Legjitimimi aktiv dhe pasiv. Përfaqësimi dhe pronari shtet, pronari i pavërtetuar dhe kuptimi “pronar i mëparshëm” sipas legjislacionit. Përfaqësimi i pronarit të mëparshëm nga Këshilli i Ministrave apo Njësia e Qeverisjes Vendore që i ka kaluar toka në pronësi, sipas ligjit "Për pronat e paluajtshme të shtetit"; Afati i parashkrimit në momentin e regjistrimit fillestar me pronarin shtet.

  1. Ekspertë / Lehtësues / Moderator: Alma Hicka; Altin Shkurti / Lutfije Celami / Artan Hajdari.
  2. Data dhe Vendi i aktivitetit: 3-4 korrik 2019, Shkolla e Magjistraturës.
  3. Orari i fillimit: 09:00
  4. Mbështetja financiare: Shkolla e Magjistraturës

  Raporti i aktit të pavlefshëm me përdorshmërinë e provës së marrë nëpërmjet tij. Këndvështrim krahasues me doktrinën dhe jurisprudencën e huaj.

  1. Ekspertë / Lehtësues: Albana Boksi; Idlir Peçi / Florjan Kalaja.
  2. Data dhe Vendi i aktivitetit: 3-4 korrik 2019, Shkolla e Magjistraturës.
  3. Orari i fillimit: 09:00
  4. Mbështetja financiare: Shkolla e Magjistraturës

  Ndryshimet e bëra me ligjin nr. 35/2017 dhe nevoja për kuptimin e drejtë të tyre. Veçoritë e rastit të dytë të gjykimit të drejtpërdrejtë: praktika gjyqësore. Urdhri penal i dënimit dhe gjykimi me marrëveshje -  risi të KPP-së; Marrëveshja për pranimin e fajësisë, përmbajtja dhe rastet e refuzimit të marrëveshjes.

  1. Ekspertë/Lehtësues: Artan Hoxha; Klodian Kurushi / Joana Qeleshi.
  2. Data dhe Vendi i aktivitetit: 1-2 korrik 2019, Shkolla e Magjistraturës.
  3. Orari i fillimit: 09:00
  4. Mbështetja financiare: Shkolla e Magjistraturës

  Roli i gjyqtarit të hetimeve paraprake dhe i seancës paraprake dhe problemet e praktikës gjyqësore.

  1. Ekspertë/Lehtësues: Albert Meça; Ilirjana Olldashi / Ndini Tavani.
  2. Data dhe Vendi i aktivitetit: 1-2 korrik 2019, Shkolla e Magjistraturës.
  3. Orari i fillimit: 09:00
  4. Mbështetja financiare: Shkolla e Magjistraturës

  Probleme të kontrollit gjyqësor gjatë fazës së hetimeve paraprake. Rëndësia e aktit të njoftimit për përfundimin e hetimeve paraprake dhe roli i mbrojtësit në këtë fazë të procesit. 

  1. Ekspertë/Lehtësues: Kostaq Beluri / Sonjela Voskopi.
  2. Data dhe Vendi i aktivitetit: 1-2 korrik 2019, Shkolla e Magjistraturës.
  3. Orari i fillimit: 09:00
  4. Mbështetja financiare: Shkolla e Magjistraturës

  Data 31 Maj 2019

  Vendi i Aktivitetit: Tirana International Hotel

  Ekspertë: Xhezair Zaganjori, Sokol Sadushi.  Data 28 .05.2019

  Ekspertë: Marjana Semini, Sokol Berberi, Idlir Peci

  1. Ekspertë/Lehtësues: Ardian Dvorani / Engert Pëllumbi.
  2. Data dhe Vendi i aktivitetit: 28 qershor 2019, Shkolla e Magjistraturës.
  3. Orari i fillimit: 09:00
  4. Mbështetja financiare: Shkolla e Magjistraturës

  1. Ekspertë/Lehtësues: Vangjel Kosta / Dritan Banushi.
  2. Data dhe Vendi i aktivitetit: 28 qershor 2019, Shkolla e Magjistraturës.
  3. Orari i fillimit: 09:00
  4. Mbështetja financiare: Shkolla e Magjistraturës

  Veçoritë e seancës paraprake dhe të drejtat e palëve. Vendimi për plotësimin e hetimeve. Ndryshimi i akuzës në seancën paraprake. Paraqitja e kërkesës për gjykim të shkurtuar në seancën paraprake dhe roli që ka gjyqtari i seancës paraprake në shqyrtimin e saj. Llojet e vendimeve që merr gjyqtari në përfundim të seancës paraprake. Elementet e vendimit të seancës paraprake dhe fashikulli i gjykimit.

  1. Ekspertë/Lehtësues: Sokol Binaj; Ols Dado / Ornela Naqellari.
  2. Data dhe Vendi i aktivitetit: 26-27 qershor 2019, Shkolla e Magjistraturës.
  3. Orari i fillimit: 09:00
  4. Mbështetja financiare: Shkolla e Magjistraturës

  Trajtesa teorike dhe praktika gjyqësore lidhur me caktimin e dënimit penal nga gjykata; Caktimi i dënimit për veprën penale të mbetur në tentativë, për personat e dehur dhe ata me probleme të shëndetit mendor; personat me probleme të shëndetit mendor: mirëqenia mendore: kuptimi; promovimi i mirëqenies mendore; stresi dhe menaxhimi i tij; Caktimi i dënimit në rastin e njohjes së një vendimi të një gjykate të huaj.

  1. Ekspertë/Lehtësues: Skwnder Kaçupi; Aleks Nikolli / Eugjen Sotiri.
  2. Data dhe Vendi i aktivitetit: 26-27 qershor 2019, Shkolla e Magjistraturës.
  3. Orari i fillimit: 09:00
  4. Mbështetja financiare: Shkolla e Magjistraturës

  1. Ekspertë/Lehtësues: Lulzim Lelçaj; Anita Pilika / Gentian Habazaj.
  2. Data dhe Vendi i aktivitetit: 24-25 qershor 2019, Shkolla e Magjistraturës.
  3. Orari i fillimit: 09:00
  4. Mbështetja financiare: Shkolla e Magjistraturës

  Revokimi dhe ndryshimi i vendimeve të marra në dhomë këshillimi. Palët e legjitimuara për të kërkuar ndryshimin ose revokimin e vendimeve të marra në dhomë këshillimi. Të drejtat e fituara nga të tretë për shkak të vendimeve të marra në dhomë këshillimi etj.

  1. Ekspertë/Lehtësues: Vangjel Kosta; Altin Shkurti / Ornela Naqellari.
  2. Data dhe Vendi i aktivitetit: 24-25 qershor 2019, Shkolla e Magjistraturës.
  3. Orari i fillimit: 09:00
  4. Mbështetja financiare: Shkolla e Magjistraturës

  Praktika gjyqësore dhe problematikat e hasura gjatë zbatimit të këtij procesi. Zbatimi i vendimit të Gjykatës Europiane për të Drejtat e Njeriut kundër Shqipërisë si shkak për rigjykimin e çështjes dhe rishikimin e vendimit penal të formës së prerë. Vështrim krahasimor i institutit të rishikimit të vendimit penal të formës së prerë.

  1. Ekspertë/Lehtësues: Sandwr Simoni / Sotir Kllapi.
  2. Data dhe Vendi i aktivitetit: 24-25 qershor 2019, Shkolla e Magjistraturës.
  3. Orari i fillimit: 09:00
  4. Mbështetja financiare: Shkolla e Magjistraturës

  1. Ekspertë/Lehtësues: Marjeta Zaimi; Klodian Skënderaj / Ornela Rrumbullaku.
  2. Data dhe Vendi i aktivitetit: 21 qershor 2019, Shkolla e Magjistraturës.
  3. Orari i fillimit: 09:00
  4. Mbështetja financiare: Shkolla e Magjistraturës

  1. Ekspertë/Lehtësues: Sokol Mëngjezi / Irida Kacerja.
  2. Data dhe Vendi i aktivitetit: 21 qershor 2019, Shkolla e Magjistraturës.
  3. Orari i fillimit: 09:00
  4. Mbështetja financiare: Shkolla e Magjistraturës

  Ekstradimi; Arresti i përkohshëm; Njohja e vendimit penal të huaj për të gjykuarin në mungesë "in absentia" nga autoriteti gjyqësor i huaj. 

  1. Ekspertë/Lehtësues: Idlir Peçi / Kreshnik Ajazi.
  2. Data dhe Vendi i aktivitetit: 19-20 qershor 2019, Shkolla e Magjistraturës.
  3. Orari i fillimit: 09:00
  4. Mbështetja financiare: Shkolla e Magjistraturës

  Vlera provuese e dëshmisë së tij në procesin penal. Rëndësia dhe roli i dëshmitarit me identitet të fshehur në procedimin penal. Bashkëpunimi me drejtësinë dhe vlera provuese e deklarimeve të bashkëpunëtorit të drejtësisë. Mbrojtja e dëshmitarit dhe bashkëpunëtorit të drejtësisë. Faza paraprake e marrëveshjes dhe negocimi për arritjen e marrëveshjes. Kushtet dhe zbatimi i marrëveshjes për mbrojtje. Bashkëpunimi me institucionet e tjera për zbatimin e marrëveshjes. Vlera e deklarimeve të bashkëpunëtorit të drejtësisë sipas praktikës gjyqësore në Shqipëri dhe praktikës së Gjykatës së Strasburgut. Ndryshimet e reja të sjella për bashkëpunëtorin e drejtësisë, të bëra në Kodin e Procedurës Penale. Çmuarja e deklarimeve të bashkëpunëtorit të drejtësisë, si dhe problemet e dala në praktikë për këtë lloj prove.

  1. Ekspertë/Lehtësues: Henrik Ligori; Bilbil Mete / Julian Zonja.
  2. Data dhe Vendi i aktivitetit: 10-11 qershor 2019, Shkolla e Magjistraturës.
  3. Orari i fillimit: 09:00
  4. Mbështetja financiare: Shkolla e Magjistraturës

  Arresti i përkohshëm; Njohja e vendimit penal të huaj për të gjykuarin në mungesë "in absentia" nga autoriteti gjyqësor i huaj.

  1. Ekspertë/Lehtësues: Artan Hoxha; Ardian Visha / Nurjeta Tafa.
  2. Data dhe Vendi i aktivitetit: 10-11 qershor 2019, Shkolla e Magjistraturës.
  3. Orari i fillimit: 09:00
  4. Mbështetja financiare: Shkolla e Magjistraturës

  Praktika gjyqësore dhe problematikat e hasura gjatë zbatimit të këtij procesi. Zbatimi i vendimit të Gjykatës Europiane për të Drejtat e Njeriut kundër Shqipërisë si shkak për rigjykimin e çështjes dhe rishikimin e vendimit penal të formës së prerë. Vështrim krahasimor i institutit të rishikimit të vendimit penal të formës së prerë.

  1. Ekspertë/Lehtësues: Spiro Spiro; Albana Boksi / Enkeleda Xhengo.
  2. Data dhe Vendi i aktivitetit: 6-7 qershor 2019, Shkolla e Magjistraturës.
  3. Orari i fillimit: 09:00
  4. Mbështetja financiare: Shkolla e Magjistraturës

  Veçoritë e gjykimit të shkurtuar dhe problemet e praktikës gjyqësore. Ndryshimet e bëra me ligjin nr. 35/2017 dhe nevoja për kuptimin e drejtë të tyre. Veçoritë e rastit të dytë të gjykimit të drejtpërdrejtë: praktika gjyqësore. Urdhri penal i dënimit dhe gjykimi me marrëveshje - risi të KPP-së; Marrëveshja për pranimin e fajësisë, përmbajtja dhe rastet e refuzimit të marrëveshjes.

  1. Ekspertë/Lehtësues: Henrik Ligori; Tereza Lani (Merkaj) / Luveda Dardha.
  2. Data dhe Vendi i aktivitetit: 19-20 qershor 2019, Shkolla e Magjistraturës.
  3. Orari i fillimit: 09:00
  4. Mbështetja financiare: Shkolla e Magjistraturës

  Krahasimi i likuidimit të regjimit pasuror të bashkësisë ligjore me gjykimin e posaçëm civil për pjesëtimin e pasurisë në bashkëpronësi (të përbashkëtat dhe dallimet). Kodi i Familjes dhe marrëdhëniet me ligjin nr. 7501, “Për tokën” në  çështje të regjimit pasuror martesor të bashkësisë ligjore. Padia për pjesëtimin e pasurisë. Faza e parë dhe e dytë e pjesëtimit të pasurisë; Natyra e fazës së parë për lejimin e pjesëtimit sipas Vendimit Unifikues të Kolegjeve të Bashkuara të Gjykatës së Lartë përkatëse.

  1. Ekspertë/Lehtësues: Marjana Dedi; Valbona Vata / Vjosa Zaimi.
  2. Data dhe Vendi i aktivitetit: 17-18 qershor 2019, Shkolla e Magjistraturës.
  3. Orari i fillimit: 09:00
  4. Mbështetja financiare: Shkolla e Magjistraturës

  Zbatimi i më shumë se një mase sigurimi personal dhe i dënimeve alternative me qëllim uljen e rasteve të zbatimit të masës së sigurisë “arrest me burg” dhe dënimit me burgim. Seanca e vlerësimit dhe e marrjes në pyetje të të arrestuarit. Zëvendësimi i masave të sigurimit: mendimi i prokurorit dhe vendimmarrja e gjykatës.

  1. Ekspertë/Lehtësues: Klodian Kurushi / Sokol Ngresi.
  2. Data dhe Vendi i aktivitetit: 17-18 qershor 2019, Shkolla e Magjistraturës.
  3. Orari i fillimit: 09:00
  4. Mbështetja financiare: Shkolla e Magjistraturës

  1. Ekspertë/Lehtësues: Vangjel Kosta / Erinda Meli.
  2. Data dhe Vendi i aktivitetit: 14 qershor 2019, Shkolla e Magjistraturës.
  3. Orari i fillimit: 09:00
  4. Mbështetja financiare: Shkolla e Magjistraturës

  1. Ekspertë/Lehtësues: Vilma Sharofi.
  2. Data dhe Vendi i aktivitetit: 14 qershor 2019, Shkolla e Magjistraturës.
  3. Orari i fillimit: 09:00
  4. Mbështetja financiare: Shkolla e Magjistraturës

  Të drejtat e migrantëve dhe azilkërkuesve.  Standardet e mbrojtjes së parashikuar në konventat e ratifikuara nga Shqipëria në fushën e migracionit dhe azilit, dhe Direktivave të BE-së në këtë fushë. Probleme të praktikës gjyqësore shqiptare. Vështrim krahasimor me praktikat më të mira të tribunaleve ndërkombëtare respektove.

  1. Ekspertë/Lehtësues: Idlir Peçi; Elizabeta Imeraj / Manjola Bejleri.
  2. Data dhe Vendi i aktivitetit: 12-13 qershor 2019, Shkolla e Magjistraturës.
  3. Orari i fillimit: 09:00
  4. Mbështetja financiare: Shkolla e Magjistraturës

  1. Ekspertë/Lehtësues: Elona Stavri / Blerina Muço.
  2. Data dhe Vendi i aktivitetit: 6-7 qershor 2019, Shkolla e Magjistraturës.
  3. Orari i fillimit: 09:00
  4. Mbështetja financiare: Shkolla e Magjistraturës

  Data:25-26 Prill 2019

  Ekspertë/Lehtësues: Ilirjan Mandro, Artan Gjermeni, Kastriot Gjoka/Alma Kola Felaj.

  Vëndi i aktivitetit: Tiranë Shkolla e Magjistraturës.

  Jurisprudenca e Gjykatës Europiane të të Drejtave të Njeriut me fokus kryesor praninë e të pandehurit në gjykim; Probleme të praktikës gjyqësore shqiptare pas ndryshimeve në Kodin e Procedurës Penale me ligjin nr. 35/2017.

  1. Ekspertë/Lehtësues: Sandwr Simoni; Idlir Peçi / Marsela Dervishi.
  2. Data dhe Vendi i aktivitetit: 3-4 qershor 2019, Shkolla e Magjistraturës.
  3. Orari i fillimit: 09:00
  4. Mbështetja financiare: Shkolla e Magjistraturës

  Seanca paraprake, si një nga risitë e sjella në Kodit e Procedurës Penale, me ligjin nr. 35/2017, në Kodin e Procedurës Penale. Veçoritë e seancës paraprake dhe të drejtat e palëve. Vendimi për plotësimin e hetimeve. Ndryshimi i akuzës në seancën paraprake. Paraqitja e kërkesës për gjykim të shkurtuar në seancën paraprake dhe roli që ka gjyqtari i seancës paraprake në shqyrtimin e saj. Llojet e vendimeve që merr gjyqtari në përfundim të seancës paraprake. Elementet e vendimit të seancës paraprake dhe fashikulli i gjykimit.

  1. Ekspertë/Lehtësues: Olsian Çela; Arben Rakipi / Erjon Bani.
  2. Data dhe Vendi i aktivitetit: 3-4 qershor 2019, Shkolla e Magjistraturës.
  3. Orari i fillimit: 09:00
  4. Mbështetja financiare: Shkolla e Magjistraturës

  Data 23-24 Prill 2019

  Saida Dollani, Ardit Mustafaj, Ilirjana Olldashi

  data :23-24 prill 2019

  Ekspertë/ Lehtësues: Klodian Kurushi, Fehmi Abdiu/Ornela Naqellari.

  Vendi i aktivitetit: Tiranë, Shkolla e Magjistraturës

  1. Ekspertë/Lehtësues: Edlira Petri / Nurjeta Tafa.
  2. Data dhe Vendi i aktivitetit: 22 maj 2019, Shkolla e Magjistraturës.
  3. Orari i fillimit: 09:00
  4. Mbështetja financiare: Shkolla e Magjistraturës

  1. Ekspertë/Lehtësues: Elira Kokona; Elsa Dobjani (Toska) / Olkeda Lice.
  2. Data dhe Vendi i aktivitetit: 31 maj 2019, Shkolla e Magjistraturës.
  3. Orari i fillimit: 09:00
  4. Mbështetja financiare: Shkolla e Magjistraturës

  1. Ekspertë/Lehtësues: Olsian Çela / Armanda Xhaferri.
  2. Data dhe Vendi i aktivitetit: 29-30 maj 2019, Shkolla e Magjistraturës.
  3. Orari i fillimit: 09:00
  4. Mbështetja financiare: Shkolla e Magjistraturës

  Të drejtat dhe detyrimet e dëshmitarit gjatë procesit penal. Dëshmia direkte dhe indirekte. Kundërshtimi i dëshmisë. Besueshmëria e brendshme dhe e jashtme e thënieve të dëshmitarit. Praktika gjyqësore në lidhje me vlerën e dëshmisë, si provë.

  1. Ekspertë/Lehtësues: Klodian Kurushi Sokol Mengjezi / Andi Pogaçe.
  2. Data dhe Vendi i aktivitetit: 29-30 maj 2019, Shkolla e Magjistraturës.
  3. Orari i fillimit: 09:00
  4. Mbështetja financiare: Shkolla e Magjistraturës

  Seanca e vlerësimit dhe e marrjes në pyetje të të arrestuarit. Zëvendësimi i masave të sigurimit: mendimi i prokurorit dhe vendimmarrja e gjykatës.

  1. Ekspertë/Lehtësues: Arben Rakipi; Artan Gjermeni / Erjon Bani.
  2. Data dhe Vendi i aktivitetit: 27-28 maj 2019, Shkolla e Magjistraturës.
  3. Orari i fillimit: 09:00
  4. Mbështetja financiare: Shkolla e Magjistraturës

  1. Ekspertë/Lehtësues: Saida Dollani; Vojsava Osmanaj / Aida Cakaj.
  2. Data dhe Vendi i aktivitetit: 24 maj 2019, Shkolla e Magjistraturës.
  3. Orari i fillimit: 09:00
  4. Mbështetja financiare: Shkolla e Magjistraturës

  Kontrolli gjyqësor i pushtetit diskrecionar të administratës; Respektimi i parimit të proporcionalitetit dhe arsyetimi i aktit si elementë përcaktues për ushtrimin e kontrollit gjyqësor mbi aktet diskreciale.

  1. Ekspertë/Lehtësues: Sokol Sadushi; Altina Nasufi / Aulona Hazbiu.
  2. Data dhe Vendi i aktivitetit: 22-23 maj 2019, Shkolla e Magjistraturës.
  3. Orari i fillimit: 09:00
  4. Mbështetja financiare: Shkolla e Magjistraturës

  Kontratat administrative si një shkak i lindjes së mosmarrëveshjeve ndërmjet dy juridiksioneve.

  1. Ekspertë/Lehtësues: Medi Bici; Alma Kodraliu / Erajd Dobjani.
  2. Data dhe Vendi i aktivitetit: 20-21 maj 2019, Shkolla e Magjistraturës.
  3. Orari i fillimit: 09:00
  4. Mbështetja financiare: Shkolla e Magjistraturës

  1. Ekspertë/Lehtësues: Spiro Spiro; Manjola Xhaxho / Elona Alvora
  2. Data dhe Vendi i aktivitetit: 17 maj 2019, Shkolla e Magjistraturës.
  3. Orari i fillimit: 09:00
  4. Mbështetja financiare: Shkolla e Magjistraturës

  1. Ekspertë/Lehtësues: Ardian Dvorani; Ilir Toska / Florjan Kalaja
  2. Data dhe Vendi i aktivitetit: 17 maj 2019, Shkolla e Magjistraturës.
  3. Orari i fillimit: 09:00
  4. Mbështetja financiare: Shkolla e Magjistraturës

  Autorizimi dhe lejimi për të kryer veprime; rrethanat që nuk lejojnë fillimin e procedimit dhe vendimi i mosfillimit të procedimit penal; rifillimi i hetimeve edhe në mungesë të një ankimi, neni 292 i Kodit të Procedurës Penale.

  1. Ekspertë/Lehtësues: Ened Nakuçi / Gentian Habazaj
  2. Data dhe Vendi i aktivitetit: 15-16 maj 2019, Shkolla e Magjistraturës.
  3. Orari i fillimit: 09:00
  4. Mbështetja financiare: Shkolla e Magjistraturës

  Procedimi penal në rastet e krimit kibernetik: dëshmitë elektronike. Të ardhurat nga krimi online dhe përdorimi i internetit për qëllime terroriste.

  1. Ekspertë/Lehtësues: Armand Gurakuqi; Edmond Koloshi; Denisa Asko; Anisa Qilimi
  2. Data dhe Vendi i aktivitetit: 13 - 14 maj 2019 dhe 12-13 qershor 2019, Shkolla e Magjistraturës.
  3. Orari i fillimit: 09:00
  4. Mbështetja financiare: Shkolla e Magjistraturës

  Probleme të praktikës gjyqësore lidhur me fitimin e pronësisë mbi pasuritë e paluajtshme shtetërore nga subjektet private në kushtet e parashkrimit fitues me ose pa titull. Mënyrat e fitimit të pronësisë mbi trojet e poseduara nga subjekti privat si pjesë e ndërtimeve të realizuara para dhe pas vitit 1991;Kuptimi i mirëbesimit në çastin e hyrjes në posedim. Posedimi i sendit përmes veprës penale të pushtimit të tokës dhe kalimi i afatit ligjor të parashkrimit;Legjitimimi aktiv dhe pasiv, etj.

  1. Ekspertë/Lehtësues/Moderator: Alma Hicka; Altin Shkurti / Lutfije Celami / Artan Hajdari
  2. Data dhe Vendi i aktivitetit: 13 - 14 maj 2019, Shkolla e Magjistraturës
  3. Orari i fillimit: 09:00
  4. Mbështetja financiare: Shkolla e Magjistraturës

  1. Ekspertë/Lehtësues: Vangjel Kosta; Valbona Pajo (Bala) / Valbona Durraj
  2. Data dhe Vendi i aktivitetit: 13 maj 2019, Shkolla e Magjistraturës
  3. Orari i fillimit: 09:00
  4. Mbështetja financiare: Shkolla e Magjistraturës

  1. Ekspertë/Lehtësues: Skënder Kaçupi / Andi Pogaçe
  2. Data dhe Vendi i aktivitetit: 10 maj 2019, Shkolla e Magjistraturës
  3. Orari i fillimit: 09:00
  4. Mbështetja financiare: Shkolla e Magjistraturës

  1. Ekspertë/Lehtësues: Altin Shkurti / Florjan Kalaja
  2. Data dhe Vendi i aktivitetit: 10 maj 2019, Shkolla e Magjistraturës
  3. Orari i fillimit: 09:00
  4. Mbështetja financiare: Shkolla e Magjistraturës

  1. Ekspertë/Lehtësues: Lulzim Alushaj / Engert Pëllumbi
  2. Data dhe Vendi i aktivitetit: 8-9 maj 2019, Shkolla e Magjistraturës
  3. Orari i fillimit: 09:00
  4. Mbështetja financiare: Shkolla e Magjistraturës

  Mjetet procedurale; strategjia hetimore; raporti me policinë gjyqësore; përgjimet si element provues dhe interpretimi i tyre; veprimet simuluese, provokimi; infiltrimi; dorëzimi i kontrolluar. Skuadrat e përbashkëta hetimore.

  1. Ekspertë/Lehtësues: Kostaq Beluri; Gentjan Osmani / Doloreza Musabelliu
  2. Data dhe Vendi i aktivitetit: 6-7 maj 2019, Shkolla e Magjistraturës
  3. Orari i fillimit: 09:00
  4. Mbështetja financiare: Shkolla e Magjistraturës

  Roli i ligjit të ri të falimentimit në parandalimin e fshehjes së të ardhurave/pasurisë së debitorit nëpërmjet procedurës së falimentimit.

  1. Ekspertë/Lehtësues: Arben Kraja; Ilir Mustafaj / Armanda Xhaferri
  2. Data dhe Vendi i aktivitetit: 2-3 maj 2019, Shkolla e Magjistraturës
  3. Orari i fillimit: 09:00
  4. Mbështetja financiare: Shkolla e Magjistraturës

  Rivendosja në afat e palëve në procesin civil gjatë fazave dhe shkallëve të gjykimit. Legjitimimi procedural dhe material dhe raporti juridik ndërmjet veprimit kryesisht të gjykatës dhe disponibilitetit të palëve.

  1. Ekspertë/Lehtësues: Flutura Tafaj (Kola) / Marsela Dervishi
  2. Data dheVendi i aktivitetit: 2-3 maj 2019, Shkolla e Magjistraturës
  3. Orari i fillimit: 09:00
  4. Mbështetjafinanciare: Shkolla e Magjistraturës

  Ekspertë: Sokol Berberi, Ardian Dvorani.

  Datë :4 Mars 2019

  Vendi i aktivitetit: Hotel Tirana.


  Gjykimi në mungesë në gjykimet subjektive dhe në gjykimet objektive;        Gjykimi në mungesë sipas ndërgjyqësve; Gjykimi në mungesë si gjykim i posaçëm; Gjykimi në mungesë në fazat e gjykimit; Procesi i të provuarit gjatë gjykimit në mungesë; Paraqitja e vonuar e ndërgjyqësit në mungesë; Shkaqet e ankimit mbi gjykimin në mungesë; Gjykimi në mungesë në gjykimin rishikues; Ekzekutimi i detyrueshëm në mungesë.

  1. Ekspertë/Lehtësues: Dashamir Kore / Ina Hoxhaj.
  2. Data dhe Vendi i aktivitetit: 16-17 prill 2019, Shkolla e Magjistraturës
  3. Orari i fillimit: 09:00
  4. Mbështetja financiare: Shkolla e Magjistraturës

  Elemente bazë të komunikimit me fëmijët: njohuri për gjyqtarët e seksionit familjar: kronologji e zhvillimit të komunikimit gjatë procesit të rritjes së fëmijës; zhvillimi i empatisë te fëmijët; dy modele prindërimi (ndërtues apo shkatërrues)? disiplina: ndëshkimi (time-out). Shprehitë e komunikimit efektiv: të dëgjuarit; komunikimi joverbal; komunikimi verbal; empatia etj. Dhuna në familje ndaj fëmijëve: neglizhenca dhe sindroma të keqtrajtimit të fëmijëve: Sindroma e bebes së shkundur; Sindroma Munchausen.

  1. Ekspertë/Lehtësues: Arta Mandro; Anita Pilika / Marsela Dervishi.
  2. Data dhe Vendi i aktivitetit: 16-17 prill 2019, Shkolla e Magjistraturës
  3. Orari i fillimit: 09:00
  4. Mbështetja financiare: Shkolla e Magjistraturës

  Procedura e shqyrtimit nga organi kompetent dhe organi epror. Dallimi ndërmjet tyre; Objekti i kundërshtimit administrativ, si risi në legjislacionin administrativ; Rishikimi: një mjet i ri ligjor në procesin administrativ; Natyra e ankimit administrativ dhe efekti reformatio in pejus në procesin administrativ sipas KPA-së.

  1. Ekspertë/Lehtësues: Sokol Sadushi; Eralda Met’hasani (Çani) / Amarildo Laçi.
  2. Data dheVendi i aktivitetit: 15-16 prill 2019, Shkolla e Magjistraturës
  3. Orari i fillimit: 09:00
  4. Mbështetjafinanciare: Shkolla e Magjistraturës
   

  Objekti të drejta dhe detyrimet e uzufruktarit dhe të pronarit të zhveshur. Përdorimi dhe banimi, servitute. Parimet themelore të krijimit të servituteve, Klasifikimi i servituteve, servitute e imponuara prej ligjit dhe servitutet vullnetare. Ushtrimi i servituteve.

  1. Ekspertë/Lehtësues/Moderator: Altin Shkurti; Ervin Pupe / Kostika Cobanaqi / Artan Hajdari.
  2. Data dheVendi i aktivitetit: 15-16 prill 2019, Shkolla e Magjistraturës
  3. Orari i fillimit: 09:00
  4. Mbështetja financiare: Shkolla e Magjistraturës

  1. Ekspertë/Lehtësues: Aida Bushati (Gugu); Adea Pirdeni / Erinda Meli.
  2. Data dhe Vendi i aktivitetit: 12 prill 2019, Shkolla e Magjistraturës
  3. Orari i fillimit: 09:00
  4. Mbështetja financiare: Shkolla e Magjistraturës

  Mbrojtja e interesit më të lartë të fëmijës; Pozita procedurale e të miturit në dhe gjatë procesit penal sipas Kodit të Drejtësisë Penale për të Mitur;  Shmangia nga ndjekja penale e të miturit në konflikt me ligjin. Të drejtat procedurale të të miturit në konflikt me ligjin.

  1. Ekspertë/Lehtësues: Arta Mandro; Mariana Semini / Elina Kombi; Manjola Xhaxho.
  2. Data dhe Vendi i aktivitetit: 11-12 prill 2019, Shkolla e Magjistraturës
  3. Orari i fillimit: 09:00
  4. Mbështetja financiare: Shkolla e Magjistraturës

  1. Ekspertë/Lehtësues: Vangjel Kosta; Lulzim Alushaj / Diamela Goxha.
  2. Data dhe Vendi i aktivitetit: 10-11 prill 2019, Shkolla e Magjistraturës
  3. Orari i fillimit: 09:00
  4. Mbështetja financiare: Shkolla e Magjistraturës

  Veçoritë e gjykimit të shkurtuar dhe problemet e praktikës gjyqësore. Ndryshimet e bëra me ligjin nr. 35/2017 dhe nevoja për kuptimin e drejtë të tyre. Veçoritë e rastit të dytë të gjykimit të drejtpërdrejtë: praktika gjyqësore. Urdhri penal i dënimit dhe gjykimi me marrëveshje - risi të KPP-së; Marrëveshja për pranimin e fajësisë, përmbajtja dhe rastet e refuzimit të marrëveshjes.

  1. Ekspertë/Lehtësues: Arben Rakipi; Albana Boksi / Nurjeta Tafa.
  2. Data dhe Vendi i aktivitetit: 10-11 prill 2019, Shkolla e Magjistraturës
  3. Orari i fillimit: 09:00
  4. Mbështetja financiare: Shkolla e Magjistraturës

  Mbrojtja nga riviktimizimi. Probleme të padisë civile në procesin penal. Dëmshpërblimi i viktimave.

  1. Ekspertë/Lehtësues: Aurela Anastasi; Sandër Simoni; Elizabeta Imeraj.
  2. Data dhe Vendi i aktivitetit: 10 prill 2019, Tiranë
  3. Orari i fillimit: 09:00
  4. Mbështetja financiare: OSBE

  Format kryesore të krimit të organizuar. Problemet e dala nga praktika gjyqësore për hetimin dhe gjykimin e veprave penale të kryera nga krimi i organizuar.Grupi i strukturuar kriminal, si një nga format e krimit të organizuar. Kuptimi dhe karakteristikat e kësaj forme bashkëpunimi. Rastet praktike të kryerjes së veprave penale nga grupi i strukturuar kriminal dhe arsyet se pse, pjesa më e madhe e veprave penale të kryera nga krimi i organizuar, paraqiten në formën e grupit të strukturuar kriminal. Fusha e veprimtarisë së grupeve të strukturuara kriminale, në Shqipëri. Përgjegjësia penale e anëtarëve të grupit të strukturuar kriminal dhe problemet e dala në praktikën gjyqësore për shmangien e dënimit të dyfishtë edhe sipas nenit 333/a edhe sipas nenit 334 të Kodit Penal.

  1. Ekspertë/Lehtësues: Skënder Kaçupi; Luan Hasneziri / Ornela Rrumbullaku.
  2. Data dhe Vendi i aktivitetit: 8-9 prill 2019, Shkolla e Magjistraturës
  3. Orari i fillimit: 09:00
  4. Mbështetja financiare: Shkolla e Magjistraturës

  1. Ekspertë/Lehtësues: Olsian Çela; Sokol Pasho / Manjola Hysa (Kajana).
  2. Data dhe Vendi i aktivitetit: 5 prill 2019, Shkolla e Magjistraturës
  3. Orari i fillimit: 09:00
  4. Mbështetja financiare: Shkolla e Magjistraturës

  1. Ekspertë/Lehtësues: Antoneta Sevdari; Kreshnik Omari / Julian Zonja.
  2. Data dhe Vendi i aktivitetit: 5 prill 2019, Shkolla e Magjistraturës
  3. Orari i fillimit: 09:00
  4. Mbështetja financiare: Shkolla e Magjistraturës

  Transkriptimi. Pavlefshmëria e akteve. Analizë e dispozitave procedurale penale me fokus në nenet 115-117; 122-130 të Kodit të Procedurës Penale).

  1. Ekspertë/Lehtësues: Valbona Vata; Amarildo Laçi / Marsela Dervishi.
  2. Data dhe Vendi i aktivitetit: 3-4 prill 2019, Shkolla e Magjistraturës
  3. Orari i fillimit: 09:00
  4. Mbështetja financiare: Shkolla e Magjistraturës

  Qëndrimi i mbajtur nga praktika gjyqësore për rastet kur kjo vepër penale mbetet në tentativë. Vështirësitë në hetimin dhe gjykimin e kësaj vepre penale në rastet kur ajo kryhet nga krimi i organizuar.

  1. Ekspertë/Lehtësues:Ardit Mustafaj; Fatjona Memçaj.
  2. Data dhe Vendi i aktivitetit: 3-4 prill 2019, Shkolla e Magjistraturës
  3. Orari i fillimit: 09:00
  4. Mbështetja financiare: Shkolla e Magjistraturës

  Ekstradimi; Arresti i përkohshëm; Njohja e vendimit penal të huaj për të gjykuarin në mungesë "in absentia" nga autoriteti gjyqësor i huaj.

  1. Ekspertë/Lehtësues:Artan Hoxha; Idlir Peçi / Kreshnik Ajazi.
  2. Data dhe Vendi i aktivitetit: 1-2 prill 2019, Shkolla e Magjistraturës
  3. Orari i fillimit: 09:00
  4. Mbështetja financiare: Shkolla e Magjistraturës

  Raportet e Kontratës së Dorëzanisë me Kontratën e Hipotekës;Garancia e pavarur bankare sipas ICC-së. Praktika gjyqësore shqiptare  dhe ndërkombëtare.

  1. Ekspertë/Lehtësues: Margarita Buhali; Valentina Kondili / Nurjeta Tafa.
  2. Data dhe Vendi i aktivitetit: 1-2 prill 2019, Shkolla e Magjistraturës
  3. Orari i fillimit: 09:00
  4. Mbështetja financiare: Shkolla e Magjistraturës

  1. Ekspertë/Lehtësues: Spiro Spiro; Arta Vorpsi / Luveda Dardha.
  2. Data dhe Vendi i aktivitetit: 29 mars 2019, Shkolla e Magjistraturës
  3. Orari i fillimit: 09:00
  4. Mbështetja financiare: Shkolla e Magjistraturës

  1. Ekspertë/Lehtësues: Denar Biba; Erind Mërkuri / Noela Ruço.
  2. Data dhe Vendi i aktivitetit: 29 mars 2019, Shkolla e Magjistraturës
  3. Orari i fillimit: 09:00
  4. Mbështetja financiare: Shkolla e Magjistraturës

  1. Ekspertë/Lehtësues: Dita I: Iva Zajmi; Aida Bushati (Gugu), Dita II: Iva Zajmi; Adea Pirdeni / Entela Nikaj.
  2. Data dhe Vendi i aktivitetit: 27-28 mars 2019, Shkolla e Magjistraturës
  3. Orari i fillimit: 09:00
  4. Mbështetja financiare: Shkolla e Magjistraturës

  1. Ekspertë/Lehtësues: Dashamir Kore; Idlir Peçi / Florjan Kalaja.
  2. Data dhe Vendi i aktivitetit: 27-28 mars 2019, Shkolla e Magjistraturës
  3. Orari i fillimit: 09:00
  4. Mbështetja financiare: Shkolla e Magjistraturës

  Hetimi, sekuestrimi dhe konfiskimi i aseteve kriminale. Procesi i të provuarit dhe shndërrimi i barrës së provës. Risitë e shtesave dhe ndryshimeve.

  1. Ekspertë/Lehtësues: Dita I: Gent Ibrahimi; Arben Kraja, Dita II: Gent Ibrahimi; Dritan Hallunaj / Daniela Sulaj (Konica).
  2. Data dhe Vendi i aktivitetit: 25-26 mars 2019, Shkolla e Magjistraturës
  3. Orari i fillimit: 09:00
  4. Mbështetja financiare: Shkolla e Magjistraturës

  Praktika gjyqësore. Marrëdhëniet e shërbimit të provës me prokurorinë në fazën e ekzekutimit.

  1. Ekspertë/Lehtësues: Dita I: Engjëll Hysi; Aleks Nikolli, Dita II: Engjëll Hysi; Dhurata Haveri / Engjëllushe Tahiri.
  2. Data dhe Vendi i aktivitetit: 25-26mars 2019, Shkolla e Magjistraturës
  3. Orari i fillimit: 09:00
  4. Mbështetja financiare: Shkolla e Magjistraturës

  Aktet e tjera ligjore dhe nënligjore me fokus në administratën publike.

  1. Ekspertë/Lehtësues: Eralda Met’hasani (Çani); Albana Koçiu / Arbena Ahmeti.
  2. Data dhe Vendi i aktivitetit: 20-21mars 2019, Shkolla e Magjistraturës
  3. Orari i fillimit: 09:00
  4. Mbështetja financiare: Shkolla e Magjistraturës

  Papërdorshmëria e provës me dëshmitar; Papërdoshmëria e kufizuar e provës me dëshmitar; Papërdoshmëria e pakufizuar e provës me dëshmitar; Dëshmia e personave të tretë ndërgjygjës etj.

  1. Ekspertë/Lehtësues: Margarita Buhali; Ardian Dvorani / Elvana Çiçolli.
  2. Data dhe Vendi i aktivitetit: 20-21mars 2019, Shkolla e Magjistraturës
  3. Orari i fillimit: 09:00
  4. Mbështetja financiare: Shkolla e Magjistraturës

  Rëndësia dhe roli i dëshmitarit me identitet të fshehur në procedimin penal. Bashkëpunimi me drejtësinë dhe vlera provuese e deklarimeve të bashkëpunëtorit të drejtësisë. Mbrojtja e dëshmitarit dhe bashkëpunëtorit të drejtësisë. Faza paraprake e marrëveshjes dhe negocimi për arritjen e marrëveshjes. Kushtet dhe zbatimi i marrëveshjes për mbrojtje. Bashkëpunimi me institucionet e tjera për zbatimin e marrëveshjes. Vlera e deklarimeve të bashkëpunëtorit të drejtësisë sipas praktikës gjyqësore në Shqipëri dhe praktikës së Gjykatës së Strasburgut. Ndryshimet e reja të sjella për bashkëpunëtorin e drejtësisë, të bëra në Kodin e Procedurës Penale. Çmuarja e deklarimeve të bashkëpunëtorit të drejtësisë, si dhe problemet e dala në praktikë për këtë lloj prove.

  1. Ekspertë/Lehtësues: Albana Boksi; Gurali Brahimllari / Albert Kuliçi.
  2. Data dhe Vendi i aktivitetit: 18-19 mars 2019, Shkolla e Magjistraturës
  3. Orari i fillimit: 09:00
  4. Mbështetja financiare: Shkolla e Magjistraturës

  1. Ekspertë/Lehtësues: Artan Hajdari; Altin Shkurti / Erald Topi.
  2. Data dhe Vendi i aktivitetit: 18 - 19mars 2019, Shkolla e Magjistraturës
  3. Orari i fillimit: 09:00
  4. Mbështetja financiare: Shkolla e Magjistraturës

  Veprat penale të Korrupsionit. Teknikat e hetimit dhe gjykimi i këtyre vepra penale.

  1. Ekspertë/Lehtësues: Klodian Kurushi; Klodian Braho.
  2. Data dhe Vendi i aktivitetit: 15 mars 2019, Shkolla e Magjistraturës
  3. Orari i fillimit: 09:00
  4. Mbështetja financiare: Shkolla e Magjistraturës

  1. Ekspertë/Lehtësues: Ardian Visha; Ardit Mustafa / Kreshnik Ajazi.
  2. Data dhe Vendi i aktivitetit: 15 mars 2019, Shkolla e Magjistraturës
  3. Orari i fillimit: 09:00
  4. Mbështetja financiare: Shkolla e Magjistraturës

  1. Ekspertë/Lehtësues: Adnand Kosova; Arben Kraja / Bledar Bejko.
  2. Data dhe Vendi i aktivitetit: 13 mars 2019, Shkolla e Magjistraturës
  3. Orari i fillimit: 09:00
  4. Mbështetja financiare: Shkolla e Magjistraturës

  Modele të shkrimit dhe arsyetimit të vendimeve gjyqësore. Skematika e ndërtimit të një vendimi, pjesët përbërëse të tij, lidhja ndërmjet tyre, renditja e argumenteve.

  1. Ekspertë/Lehtësues: Idlir Peçi / Aulona Hazbiu.
  2. Data dhe Vendi i aktivitetit: 13 mars 2019, Shkolla e Magjistraturës
  3. Orari i fillimit: 09:00
  4. Mbështetja financiare: Shkolla e Magjistraturës

  Mosmarrëveshja e kompetencave mes pushteteve kur shkak i konfliktit është akti nënligjor, por edhe akti individual; Kontrolli mbi paligjshmërinë/pakushtetutshmërinë e akteve normative; Individi përballë juridiksionit të Gjykatës Kushtetuese dhe Gjykatës Administrative të Apelit.

  1. Ekspertë/Lehtësues: Sokol Sadushi; Altina Nasufi / Kaliona Nushi.
  2. Data dhe Vendi i aktivitetit: 11-12mars 2019; Shkolla e Magjistraturës
  3. Orari i fillimit: 09:00
  4. Mbështetja financiare: Shkolla e Magjistraturës

  Detyrat që i lindin gjyqësorit shqiptar nga procesi i integrimit. Njohja me legjislacionin e Bashkimit Europian. Interpretimi i legjislacionit shqiptar në frymën e acquis communautaire.

  1. Ekspertë/Lehtësues: Aida Bushati (Gugu); Fjoralba Caka / Engert Pëllumbi.
  2. Data dhe Vendi i aktivitetit: 11-12 mars 2019; Shkolla e Magjistraturës.
  3. Orari i fillimit: 09:00. 
  4. Mbështetja financiare: Shkolla e Magjistraturës


  Jurisprudencës së Gjykatës Europiane të të Drejtave të Njeriut në reformimin e institutit të gjykimit në mungesë.

  1. Ekspertë/Lehtësues: Saida Dollani; Dhurata Haveri / Alma Kola (Felaj).
  2. Data dhe Vendi i aktivitetit: 8 mars 2019, Shkolla e Magjistraturës
  3. Orari i fillimit: 09:00
  4. Mbështetja financiare: Shkolla e Magjistraturës

  1. Ekspertë/Lehtësues: Vangjel Kosta / Florjan Kalaja; Flojera Davidhi.
  2. Data dhe Vendi i aktivitetit: 8 mars 2019, Shkolla e Magjistraturës
  3. Orari i fillimit: 09:00
  4. Mbështetja financiare: Shkolla e Magjistraturës

  Trajtimi integral i dispozitave të Kodit të Procedurës Civile që rregullojnë ekzekutimin e detyrueshëm; Urdhri i ekzekutimit; Pavlefshmëria e titullit ekzekutiv; Kundërshtimi i veprimeve përmbarimore; Pezullimi i ekzekutimit të titujve ekzekutivë; Standardet ndërkombëtare dhe praktika gjyqësore shqiptare; Kontrolli gjyqësor mbi ekzekutimet; Aplikimi për rastet e procedurave përmbarimore për ekzekutimin e kontratave të kredive bankare; Veçimi i pjesës së debitorit bashkëpronar në fazën e ekzekutimit të detyrimeve dhe problemet e lindura në praktikën gjyqësore.

  1. Ekspertë/Lehtësues: Vojsava Osmanaj; Vangjel Kosta / Niko Rapi.
  2. Data dhe Vendi i aktivitetit: 6-7 mars 2019; Shkolla e Magjistraturës
  3. Orari i fillimit: 09:00
  4. Mbështetja financiare: Shkolla e Magjistraturës

  Praktika hetimore e gjyqësore dhe përvoja e bashkëpunimit ndërkombëtar. Organizata terroriste, veçoritë kryesore të saj.

  1. Ekspertë/Lehtësues: Klodian Kurushi; Liljana Baku / Manjola Hysa.
  2. Data dhe Vendi i aktivitetit: 4-5 mars 2019; Shkolla e Magjistraturës
  3. Orari i fillimit: 09:00
  4. Mbështetja financiare: Shkolla e Magjistraturës

  1. Ekspertë/Lehtësues: Mirela Bogdani; Besnik Dervishi / Ersida Sefa.
  2. Data dhe Vendi i aktivitetit: 1 mars 2019; Shkolla e Magjistraturës
  3. Orari i fillimit: 09:00
  4. Mbështetja financiare: Shkolla e Magjistraturës


 • Ekspertë/Lehtësues: Arta Mandro, Sokol Berberi, Marjana Semini.
 • Data dhe Vendi i aktivitetit: 29 janar 2019, Tiranë
 • Orari i fillimit: 09:00
 • Ekspertë/Lehtësues: Arta Mandro, Sokol Berberi, Marjana Semini.
 • Data dhe Vendi i aktivitetit: 28 janar 2019, Tiranë
 • Orari i fillimit: 09:00 • Ekspertë/Lehtësues: Xhezair Zaganjori; Idlir Peçi.
 • Data dhe Vendi i aktivitetit: 29 janar 2019, Tiranë
 • Orari i fillimit: 09:00
 • Mbështetja financiare: European Center • Dialogu i gjyqtarëve kombëtarë me Gjykatën Europiane të të Drejtave të Njeriut; Kompetencat ekskluzive të Gjykatës Europiane të të Drejtave të Njeriut; Çdo të thotë vlefshmëri dhe interpretim i traktateve;Kush e bën referimin? Kuptimi i termit gjykatë apo tribunal;Faza e gjykimit kur mund të bëhet referimi; Cilat janë detyrat kryesore që kryen gjyqtari kombëtar (forma dhe cilësia e pyetjeve, radha dhe forma e tyre etj.); Detyrat e Gjykatës Europiane të të Drejtave të Njeriut; Përkthimi dhe komunikimi me palët, Institucionet e BE-së dhe shtetet anëtare; Faza me shkrim dhe me gojë. Roli i avokatit të përgjithshëm; Vendimi i Gjykatës Europiane të të Drejtave të Njeriut dhe ndikimi i tij.

  1. Ekspertë/Lehtësues: Aida Gugu (Bushati) / Entela Nikaj.
  2. Data dhe Vendi i aktivitetit: 27-28 shkurt 2019; Shkolla e Magjistraturës
  3. Orari i fillimit: 09:00
  4. Mbështetja financiare: Shkolla e Magjistraturës

  Mbrojtja e interesit më të lartë të fëmijës; Pozita procedurale e të miturit në dhe gjatë procesit penal sipas Kodit të Drejtësisë Penale për të Mitur;  Shmangia nga ndjekja penale e të miturit në konflikt me ligjin. Të drejtat procedurale të të miturit në konflikt me ligjin.

  1. Ekspertë/Lehtësues: Ilir Panda; Ardit Mustafa / Elina Kombi.
  2. Data dhe Vendi i aktivitetit: 25-26 shkurt 2019; Shkolla e Magjistraturës
  3. Orari i fillimit: 09:00
  4. Mbështetja financiare: Shkolla e Magjistraturës

  Momenti i lidhjes së kontratës mbështetur në momentin e përputhjes së vullnetit kontraktor të palëve; Format e shfaqjes së vullnetit në fazën parakontraktore dhe pasojat e tyre;   Tërheqja nga lidhja e kontratës dhe pasojat e saj.

  1. Ekspertë/Lehtësues: Valentina Kondili; Ardian Dvorani / Ejona Lazellari.
  2. Data dhe Vendi i aktivitetit: 27-28 shkurt 2019; Shkolla e Magjistraturës
  3. Orari i fillimit: 09:00
  4. Mbështetja financiare: Shkolla e Magjistraturës

  Kufijtë e sjelljeve etike dhe jo etike. Marrëdhëniet gjyqtarë - prokurorë - avokat mbështetur në standardet e Këshillit të Europës.

  1. Ekspertë/Lehtësues: Evis Alimehmeti; Perikli Zaharia / Bledar Bejko.
  2. Data dhe Vendi i aktivitetit: 25-26 shkurt 2019; Shkolla e Magjistraturës
  3. Orari i fillimit: 09:00
  4. Mbështetja financiare: Shkolla e Magjistraturës

  Natyra e marrëdhënieve juridike të krijuara midis investitorëve e sipërmarrësve në fushën e ndërtimit; Të përbashkëtat dhe dallimet midis kontratës së sipërmarrjes, kontratës së shitjes me rezervë të pronës, kontratës së shitjes së sendit të ardhshëm dhe kontratës së premtimit për shitje; Problemet juridike të praktikës gjyqësore për identifikimin e natyrës së mosmarrëveshjes dhe zgjidhjen e saj; Lidhja e më shumë se një kontrate mbi të njëjtën pasuri (rastet e mashtrimeve të kryera nga shoqëritë e ndërtimit)

  1. Ekspertë/Lehtësues: Marjana Semini; Margarita Buhali / Engjëllushe Tahiri.
  2. Data dhe Vendi i aktivitetit: 25-26 shkurt 2019; Shkolla e Magjistraturës
  3. Orari i fillimit: 09:00
  4. Mbështetja financiare: Shkolla e Magjistraturës

  Rruga ligjore që duhet ndjekur për fshirjen e regjistrimit me karakter ndërkombëtar në rastin e markave të ngjashme.

  1. Ekspertë/Lehtësues: Besnik Maho / Irma Cami.
  2. Data dhe Vendi i aktivitetit: 22 shkurt 2019; Shkolla e Magjistraturës
  3. Orari i fillimit: 09:00
  4. Mbështetja financiare: Shkolla e Magjistraturës

  (ligji procedural dhe praktika: në vështrim të germës d) të nenit 450 të Kodit të Procedurës Penale)

  1. Ekspertë/Lehtësues: Erind Mërkuri; Klodjan Skënderaj.
  2. Data dhe Vendi i aktivitetit: 22 shkurt 2019; Shkolla e Magjistraturës
  3. Orari i fillimit: 09:00
  4. Mbështetja financiare: Shkolla e Magjistraturës

  Ligji për organet e qeverisjes së sistemit të drejtësisë nr. 115/2016; Ligji për statusin e gjyqtarëve dhe prokurorëve në Republikën e Shqipërisë nr. 96/2018; Ligji për organizimin e pushtetit gjyqësor në Republikën e Shqipërisë nr. 98/2016.

  1. Ekspertë/Lehtësues: Marsida Xhaferllari; Gent Ibrahimi / Aulona Hazbiu.
  2. Data dhe Vendi i aktivitetit: 20-21 shkurt 2019; Shkolla e Magjistraturës
  3. Orari i fillimit: 09:00
  4. Mbështetja financiare: Shkolla e Magjistraturës

  Hetimi i fakteve dhe natyra e provave në kontekstin ligjor; Parimet e të provuarit dhe teoria Wigmore; Metodat e analizës dhe logjika;Probabiliteti, pesha dhe forca e provës.

  1. Ekspertë/Lehtësues: Sokol Berberi; Vangjel Kosta / Engert Pëllumbi.
  2. Data dheVendi i aktivitetit: 20-21shkurt 2019; Shkolla e Magjistraturës
  3. Orari i fillimit: 09:00
  4. Mbështetja financiare: Shkolla e Magjistraturës

  1. Ekspertë/Lehtësues: Dita I: Eugjen Sotiri; Anita Pilika / Silvana Loka; Dita II: Ilirjan Mandro; Mitat Tola / Orest Afezolli;  Dita III: Bledi Stefa; Romeo Nazarko.
  2. Data dhe Vendi i aktivitetit: 18 - 20 shkurt 2019, Shkolla e Magjistraturës
  3. Orari i fillimit: 09:00
  4. Mbështetja financiare: Shkolla e Magjistraturës

  Risitë e Kodit të Procedurave Administrative në drejtim të:  pavlefshmërisë dhe paligjshmërisë së  akteve administrative; anulimit dhe shfuqizimit të akteve administrative dhe pasojave që vijnë prej tyre. Të përbashkëtat dhe dallimet ndërmjet shkaqeve të pavlefshmërisë absolute dhe paligjshmërisë, si dhe anulimit e shfuqizimit të akteve administrative.

  1. Ekspertë/Lehtësues: Sokol Sadushi; Eralda Met'hasani / Bezart Kaçkini
  2. Data dhe Vendi i aktivitetit: 18 - 19 shkurt 2019, Shkolla e Magjistraturës
  3. Orari i fillimit: 09:00
  4. Mbështetja financiare: Shkolla e Magjistraturës

  1. Ekspertë/Lehtësues: Merita Qato; Besnik Maho / Sonjela Voskopi
  2. Data dhe Vendi i aktivitetit: 15 shkurt 2019, Shkolla e Magjistraturës
  3. Orari i fillimit: 09:00
  4. Mbështetja financiare: Shkolla e Magjistraturës

  1. Ekspertë/Lehtësues: Dashamir Kore; Sokol Ibi / Olkeda Lice
  2. Data dhe Vendi i aktivitetit: 15 shkurt 2019, Shkolla e Magjistraturës
  3. Orari i fillimit: 09:00
  4. Mbështetja financiare: Shkolla e Magjistraturës

  1. Ekspertë/Lehtësues: Xhezair Zaganjori; Idlir Peçi; Adea Pirdeni / Erinda Meli
  2. Data dhe Vendi i aktivitetit: 11 shkurt 2019, Hotel Mondial, Tiranë
  3. Orari i fillimit: 09:00
  4. Mbështetja financiare: EUROPEAN CENTER

  1. Ekspertë/Lehtësues: Xhezair Zaganjori; Idlir Peçi; Adea Pirdeni / Erinda Meli
  2. Data dhe Vendi i aktivitetit: 12 shkurt 2019, Hotel Mondial, Tiranë
  3. Orari i fillimit: 09:00
  4. Mbështetja financiare: EUROPEAN CENTER

  Roli i gjykatës me fokus problematiken e praktikës gjyqësore; 1. Detyrimet që burojnë nga  Konventa e Stambollit dhe Rekomandimet e Komitetit Grevio për sistemin e drejtësisë; 2.Ndryshimet në ligjin “Për masa ndaj dhunës në marrëdhëniet familjare” dhe bashkërendimi institucional në mbrojtje të viktimave të dhunës në familje; 3. Rrethi i subjekteve që gëzojnë mbrojtje nga ligji nr. 9669/2006 dhe subjekteve të mbrojtura nga neni 130/a i Kodit të Familjes; 4. Trajtimi i rrethanave cilësuese të nenit 130/a të Kodit Penal.

  1. Dita e I Ekspertë/Lehtësues: Arta Mandro; Valbona Vata / Mirela Zavalani
   1. Dita e II Ekspertë/Lehtësues: Arta Mandro; Enkeleda Millonai / Mirela Zavalani
  2. Data dhe Vendi i aktivitetit: 13 – 14 shkurt 2019, Shkolla e Magjistraturës
  3. Orari i fillimit: 09:00
  4. Mbështetja financiare: Shkolla e Magjistraturës

  Detyrimet e palëve ndërgjyqëse gjatë këtij procesi; Akti i ekspertimit si një nga llojet e provave referuar edhe ndryshimeve më të fundit të Kodit të Procedurës Civile; Vlera e provave të marra gjatë një gjykimi, i cili më pas është prishur nga Gjykata e Apelit dhe çështja është kthyer për rigjykim

  1. Ekspertë/Lehtësues/Moderator: Artur Kalaja; Elona Stavri / Ina Hoxhaj / Vangjel Kosta
  2. Data dhe Vendi i aktivitetit: 11 – 12 shkurt 2019, Shkolla e Magjistraturës
  3. Orari i fillimit: 09:00
  4. Mbështetja financiare: Shkolla e Magjistraturës

  Pavlefshmëria e akteve procedurale në procesin civil; Papërdorshmëria e provave në procesin civil.

  1. Ekspertë/Lehtësues: Asim Vokshi; Besnik Maho / Elvana Çiçolli
  2. Data dhe Vendi i aktivitetit: 11 – 12 shkurt 2019, Shkolla e Magjistraturës
  3. Orari i fillimit: 09:00
  4. Mbështetja financiare: Shkolla e Magjistraturës

  1. Ekspertë/Lehtësues: Lulzim Alushaj; Altin Shkurti / Marsela Dervishi
  2. Data dhe Vendi i aktivitetit: 8 shkurt 2019, Shkolla e Magjistraturës
  3. Orari i fillimit: 09:00
  4. Mbështetja financiare: Shkolla e Magjistraturës

  Ndjekja dhe gjykimi penal i veprave të trafikimit të qenieve njerëzore në përputhje me risitë në Kodin e Procedurës Penale. Të drejtat e viktimës së trafikimit gjatë procesit penal.

  1. Ekspertë/Lehtësues: Sander Simoni, Aurela Anastasi 
  2. Data dhe Vendi i aktivitetit: 6 - 7 shkurt 2019, Shkolla e Magjistraturës
  3. Orari i fillimit: 09:00
  4. Mbështetja financiare: Shkolla e Magjistraturës

  Problemet në jurisprudencën shqiptare. Praktika e GJED-së  në këtë fushë.

  1. Ekspertë/Lehtësues: Naim Isufi; Vjolanda Theodhori / Marinela Nuni (Osmani).
  2. Data dhe Vendi i aktivitetit: 6 – 7  shkurt 2019, Shkolla e Magjistraturës
  3. Orari i fillimit: 09:00
  4. Mbështetja financiare: Shkolla e Magjistraturës

  Juridiksioni, kompetenca tokësore, lëndore dhe funksionale dhe zbatimi i ligjit material në kohë mbi çështjet e njohjes, kthimit dhe kompensimit të pronës.

  1. Ekspertë / Lehtësues / Moderator: Alma Hicka / Valbona Durraj / Sokol Berberi.
  2. Data dhe Vendi i aktivitetit: 6 – 7 shkurt 2019, Shkolla e Magjistraturës
  3. Orari i fillimit: 09:00
  4. Mbështetja financiare: Shkolla e Magjistraturës

  Rregullorja Rome I e BE-së dhe ballafaqimi me të drejtën tonë materiale përkatëse; Ekzekutimi i vendimeve gjyqësore të dhëna nga gjykatat e huaja.

  1. Ekspertë/Lehtësues: Ardian Kalia; Aida Bushati (Gugu).
  2. Data dhe Vendi i aktivitetit: 4 - 5 shkurt 2019, Shkolla e Magjistraturës
  3. Orari i fillimit: 09:00
  4. Mbështetja financiare: Shkolla e Magjistraturës

  1. Ekspertë/Lehtësues: Arta Mandro; Margarta Buhali / Vjosa Zaimi.
  2. Data dheVendi i aktivitetit: 4 - 5 shkurt 2019, Shkolla e Magjistraturës
  3. Orariifillimit: 09:00
  4. Mbështetja financiare: Shkolla e Magjistraturës

  Problematika tё shënuara nga GJEDNJ-ja në vendimet kundër shtetit shqiptar. Ometimi legjislativ. Problematikat që lindin në praktikë nga ometimi legjislativ dhe mënyra e zgjidhjes së tyre. Zgjidhjet e ofruara në rende juridike të ndryshme.

  1. Ekspertë / Lehtësues: Denar Biba; Olta Aliaj / Valbona Pajo.
  2. Data dhe Vendi i aktivitetit: 1 shkurt 2019, Shkolla e Magjistraturës
  3. Orari i fillimit: 09:00
  4. Mbështetja financiare: Shkolla e Magjistraturës

  Çështje të teorisë dhe praktikës gjyqësore.

  1. Ekspertë/Lehtësues: Artan Hajdari; Erjon Bani / Diamela Goxha.
  2. Data dhe Vendi i aktivitetit: 1 shkurt 2019, Shkolla e Magjistraturës
  3. Orari i fillimit: 09:00
  4. Mbështetja financiare: Shkolla e Magjistraturës

  date 3-4 dhjetor 2018

  I mituri viktimë i veprave penale me natyrë seksuale. Standardet e GJEDNJ-së në lidhje me pyetjen e të miturit dhe përdorimin e deklarimeve të të miturit si provë në procesin penal. Risitë e ndryshimeve ligjore në Kodin e Procedurës Penale, si edhe në Kodin e Drejtësisë Penale për të Miturit. [dita e dytë me OSBE-në me këtë temë] Viktima e mitur e trafikimit dhe shfrytëzimit. Risitë në Kodin e Procedurës Penale, në Kodin e Drejtësisë për të Mitur dhe në ligjin nr. 18/2017, "Për të Drejtat dhe Mbrojtjen e Fëmijës".

  date 17-18 Dhjetor 2018

  Udhëzime praktike për unifikimin e metodologjisë në shkrimin e vendimeve dhe shmangien e problemeve që janë evidentuar nga praktika lidhur me trajtimin e balancuar të të gjithë elementeve të vendimit gjyqësor.

  1. Ekspertë / Lehtësues: Idlir Peçi; Mirela Bogdani / Antonela Prendi.
  2. Data dhe Vendi i aktivitetit: 17-18 dhjetor 2018, Shkolla e Magjistraturës
  3. Orari i fillimit: 09:00

  date 26 tetor 2018

  eksperte/ lehtesues: Darian Pavli, Daniela Sulaj, Gentian Habazaj

  Date 22 Tetor 2018

  Eksperte: Tomas Dillon – Organizata Boterore e pronesise Intelektuale

  Marjana Semini, Sofjan Jaupaj, Ledina Beqiraj

  Date 15-16 Tetor 2018

  Mikael Sëahn, Nicklas Englund, Joana Qeleshi, Elina Kombi (Zgjani)

  Datë 26-27 Nëntor 2018

  Valbona Pajo (Bala), Denar Biba, Entela Nikaj 

  Datë 26-27 Nëntor 2018

  Zhvillimet në legjislacionin e mbrojtjes së konsumatorëve në kuadrin e BE-së dhe çështjet më me rëndësi lidhur me praktikat e tregtisë së pandershme dhe kushtet e tilla në një kontratë;

  Përkufizimet e konsumatorit dhe tregtarit, fushëveprimi i mbrojtjes së konsumatorit;

  Dispozitat kryesore të Direktivës së të Drejtave të Konsumatorit (CRD) (2011/83 / BE); Zgjidhja alternative e mosmarrëveshjeve të konsumatorëve (Direktiva 2013/11 /BE); Zgjidhja e mosmarrëveshjeve online të konsumatorëve (Rregullorja 524/2013);

  Praktikat e pandershme tregtare (Direktiva 2005/29 / EC): rregullat kryesore dhe rastet praktike; Kushtet e papërshtatshme të kontratës (Direktiva 93/13 / EEC): rregullat kryesore dhe rastet praktike

  Datë 23 nëntor 2018

  Eksperte/Lehtesues: Vilma Sharofi, Elda Vrioni, Antoneta Sevdari

  date 21 Nentor 2018

  Ekspert/ Lehtësues: Thomas Traar, Darian Pavli, Naureda Llagami 

  Datë: 20 Nëntor 2018

  Ekspertë:

  Thomas Traar, Darian Pavli, Naureda Llagami 

  Datë: 19 Nëntor 2018

  Ekspertë: Thomas Traar, Darian Pavli, Naureda Llagami 

  Datë 16 Nëntor 2018

  Eksperte /Lehtesues: Darian Pavli, Edlira Petri , Gent Ibrahimi 

  Data 16 Nëntor 2018

  Ekspertë/ Lehtësues: Thimjo Kondi,  Arjana Fullani, Engert Pëllumbi 

  Dita e parë: Veprat penale në fushën e tatimeve. Bashkëpunimi i autoriteteve tatimore me sistemin e drejtësisë. Dita e dytë: Procedurat e ankimimit të akteve administrative tatimore: a) shqyrtimi i ankimeve për dënimet administrative për kundravajtjet administrative; dhe b) ankimi kundër vendimeve të Drejtorisë së Apelimit Tatimor. Dita e dytë: Procedurat e ankimimit të akteve administrative tatimore: a) shqyrtimi i ankimeve për dënimet administrative për kundravajtjet administrative; dhe b) ankimi kundër vendimeve të Drejtorisë së Apelimit Tatimor

  1. Ekspertë/Lehtësues: Vilma Sharofi; Lindita Sinanaj / Antoneta Sevdari.
  2. Data dhe Vendi i aktivitetit: 30-31 janar 2019, Shkolla e Magjistraturës
  3. Orari i fillimit: 09:00
  4. Mbështetja financiare: Shkolla e Magjistraturës

  Praktika e GJED-së në fushën e prokurimeve publike; Praktika e GJED-së me fokus në kontratën administrative.

  1. Ekspertë/Lehtësues: Reida Kashta; Elda Vrioni / Alma Kodraliu.
  2. Data dhe Vendi i aktivitetit: 30-31 janar 2019, Shkolla e Magjistraturës
  3. Orari i fillimit: 09:00
  4. Mbështetja financiare: Shkolla e Magjistraturës

  Gjykimi në mungesë dhe llojet e tij; Gjykimi në mungesë në gjykimet subjektive dhe në gjykimet objektive;             Gjykimi në mungesë sipas ndërgjyqësve; Gjykimi në mungesë si gjykim i posaçëm; Gjykimi në mungesë në fazat e gjykimit; Procesi i të provuarit gjatë gjykimit në mungesë; Paraqitja e vonuar e ndërgjyqësit në mungesë; Shkaqet e ankimit mbi gjykimin në mungesë; Gjykimi në mungesë në gjykimin rishikues; Ekzekutimi i detyrueshëm në mungesë.

  1. Ekspertë/Lehtësues: Dashamir Kore / Ina Hoxhaj.
  2. Data dhe Vendi i aktivitetit: 29-30 janar 2019, Shkolla e Magjistraturës
  3. Orari i fillimit: 09:00
  4. Mbështetja financiare: Shkolla e Magjistraturës

  Roli i gjyqësorit në zbatimin e tyre. Konventa e Hagës për aspektet civile të rrëmbimit ndërkombëtar të fëmijës dhe jurisprudenca e GJEDNJ-së. Trajnime njëditore me fokus konventat e Hagës të detyrueshme për Shqipërinë; Zbatimi në praktikë i Konventës së Hagës; Përditësimi i gjyqësorit shqiptar me jurisprudencën e GJEDNJ-së.

  1. Ekspertë/Lehtësues: Aida Gugu; Valbona Vata / Entela Nikaj.
  2. Data dhe Vendi i aktivitetit: 28-29 janar 2019, Shkolla e Magjistraturës
  3. Orari i fillimit: 09:00
  4. Mbështetja financiare: Shkolla e Magjistraturës

  1. Ekspertë/Lehtësues: Xhezair Zaganjori; Idlir Peçi.
  2. Data dhe Vendi i aktivitetit: 28 janar 2019, Tiranë
  3. Orari i fillimit: 09:00
  4. Mbështetja financiare: European Center

  Situata aktuale në Shqipëri lidhur me kuadrin ligjor dhe  problematikat e sfidat e zbatimit në praktikë. Respektimi i së drejtës së autorit për gjyqtarët, prokurorët dhe avokatët, por dhe për institucionet e tjera zbatuese.

  1. Ekspertë / Lehtësues: Marjana Semini; Marjana Dedi / Elida Celami.
  2. Data dhe Vendi i aktivitetit: 25 janar 2019, Shkolla e Magjistratures
  3. Orari i fillimit: 09:00
  4. Mbështetja financiare: Shkolla e Magjistratures

  1. Ekspertë/Lehtësues: Edmond Islamaj; Saida Dollani / Altin Dumani.
  2. Data dheVendi i aktivitetit: 25 janar 2019, Shkolla e Magjistratures
  3. Orari i fillimit: 09:00
  4. Mbështetja financiare: Shkolla e Magjistratures

  Pranueshmëria e provës shkresore në formë; Prova ligjore: a) shkresa zyrtare narrative; b) shkresa zyrtare dispozitive; Prova e zakonshme: a) shkresa e thjeshtë; b) fillimi i provës me shkresë; relativizimi dhe nihilizimi i shkresës zyrtare etj.

  1. Ekspertë/Lehtësues: Vangjel Kosta; Ardian Dvorani / Ina Hoxhaj.
  2. Data dhe Vendi i aktivitetit: 23 - 24 janar 2019, Shkolla e Magjistraturës
  3. Orari i fillimit: 09:00
  4. Mbështetja financiare: Shkolla e Magjistraturës

  Standardet ndërkombëtare lidhur me parimet e drejtësisë miqësore për të miturit dhe risitë e legjislacionit shqiptar (Kodi i Procedurës Penale dhe Kodi i Drejtësisë Penale për të Mitur); Mbrojtja e interesit më të lartë të fëmijës; Pozita procedurale e të miturit në dhe gjatë procesit penal sipas Kodit të Drejtësisë Penale për të Mitur; Shmangia nga ndjekja penale e të miturit në konflikt me ligjin. Të drejtat procedurale të të miturit në konflikt me ligjin

  1. Ekspertë / Lehtësues: Elina Kombi, Ardit Mustafa / Laurent Fuçia.
  2. Data dheVendi i aktivitetit: 23 - 24 janar 2019, Shkolla e Magjistraturës
  3. Orari i fillimit: 09:00
  4. Mbështetja financiare: Shkolla e Magjistraturës

  Dorëzimi i aplikimeve në gjykatë; procedura gjyqësore; zbatimi i vendimeve të GJEDNJ-së;Simulim i një gjyqi në GJEDNJ;Jurisprudenca e GJEDNJ-së si burim i të drejtës. Zbatimi i drejtpërdrejtë i KEDNJ-së

  1. Ekspertë/Lehtësues:Alma Hicka; Agim Hysi / Manjola Bejleri.
  2. Data dheVendi i aktivitetit: 21-22janar 2019, Shkolla e Magjistraturës
  3. Orari i fillimit: 09:00
  4. Mbështetjafinanciare: Shkolla e Magjistraturës

  Zbatimi i ligjit të BE-së nga gjykatat kombëtare; Procedurat paragjykimore; Paditë e drejtpërdrejta në GJDBE

  1. Ekspertë/Lehtësues: Iva Zajmi; Fjoralba Caka / Erinda Meli.
  2. Data dhe Vendi i aktivitetit: 21-22 janar 2019, Shkolla e Magjistraturës
  3. Orari i fillimit: 09:00
  4. Mbështetja financiare: Shkolla e Magjistraturës

  1. Ekspertë/Lehtësues: Besnik Dervishi / Engert Pëllumbi.
  2. Data dhe Vendi i aktivitetit: 18 janar 2019, Shkolla e Magjistratures
  3. Orari i fillimit: 09:00
  4. Mbështetja financiare: Shkolla e Magjistraturës

  Riorganizimi i debitorit në procedurë falimentimi; aspekte të riorganizimit dhe mbikëqyrjes; roli i organeve të falimentimit në riorganizim; çështje të teorisë dhe praktikës gjyqësore të lidhura me këtë opsion; risitë përkatëse të ligjit të ri.

  1. Ekspertë/Lehtësues: Ardjana Shehi (Kalo); Teuta Hoxha / Ejona Lazellari.
  2. Data dhe Vendi i aktivitetit: 18 janar 2019, Shkolla e Magjistratures
  3. Orari i fillimit: 09:00
  4. Mbështetja financiare: Shkolla e Magjistratures

  Periudha e trajnimit:  5-6 dhjetor 2018

  Vendi i trajnimit:       Shkolla e Magjistraturës

   Ekspertë:                   Margarita Buhali, Gurali Brahimllari,  Florjan Kalaja


  Datë :3-4 dhjetor 2018

  Ekspertë: Ekspertë EURALIUS: Gianluigi Pratola


  Moderator: Henrik Ligori

  Ekspertë ShM: Artan Hoxha Enkeledi Hajro

  Lehtësuese: Joana Qeleshi  Natyra e gjykimit administrativ dhe pushtetet e gjyqtarit administrativ; Ndikimi i të drejtës së bashkimit europian në sistemet kombëtare të gjykimit administrativ; Çështje të legjitimimit dhe kompetenca  e gjykatave administrative; Gjykimi administrativ në shkallë të parë; gjykimi në apel dhe në Gjykatën e Lartë.

  1. Ekspertë/Lehtësues/Moderator: Altina Nasufi; Aulona Hazbiu / Afërdita Maho / Sokol Sadushi.
  2. Data dhe Vendi i aktivitetit: 16-17 janar 2019, Shkolla e Magjistratures
  3. Orari i fillimit: 09:00
  4. Mbështetja financiare: Shkolla e Magjistratures

  Praktika gjyqësore dhe problematikat e hasura gjatë zbatimit të këtij procesi. Zbatimi i vendimit të Gjykatës Evropiane për të Drejtat e Njeriut kundër Shqipërisë si shkak për rigjykimin e çështjes dhe rishikimin e vendimit penal të formës së prerë. Vështrim krahasimor i institutit të rishikimit të vendimit penal të formës së prerë.

  1. Ekspertë/Lehtësues: Ekspertë ShM: Spiro Spiro; Albana Boksi / Enkeleda Xhengo.
  2. Data dhe Vendi i aktivitetit: 14-15 janar 2019, Tiranë
  3. Orari i fillimit: 09:00
  4. Mbështetja financiare: EURALIUS

  Veprimet paraprake dhe veprimet që kryhen në seancë përgatitore nga gjyqtari i vetëm, deklarata e mbrojtjes së palës së paditur në procesin civil dhe urdhri për caktimin e seancës gjyqësore sipas ndryshimeve me ligjin nr. 38/2017.

  1. Ekspertë/Lehtësues: Vangjel Kosta / Irida Kacerja.
  2. Data dhe Vendi i aktivitetit: 14-15 janar 2019, Shkolla e Magjistratures
  3. Orari i fillimit: 09:00
  4. Mbështetja financiare: Shkolla e Magjistratures

  Date 21 Nentor 2018

  Ekspertë: Gent Ibrahimi  Margarita Buhali 

  Lehtësues:

  Florjan Kalaja 

  Vendi i trajnimit:  Shkolla e Magjistraturës

   

  Periudha: 19 - 20 Nëntor 2018

   

  Ekspertë:  Bashkim Dedja, Olta Aliaj, Aulona Hazbiu

   

  Moderator: Dr. Sokol Berberi, Shkolla e Magjistraturës


  Sfidat me të cilat përballen gjyqtarët, prokurorët, mbrojtësit ligjor dhe pjesëmarrësit e tjerë në gjykim përsa i përket efiçencës së proceseve gjyqësore.

  1. Ekspertë/Lehtësues/Moderator: Enkeledi Hajro; Toni Gogu / Joana Qeleshi / Vangjel Kosta.
  2. Data dhe Vendi i aktivitetit: 17 - 18 janar 2019, Tiranë
  3. Orari i fillimit: 09:00
  4. Mbështetja financiare: OSBE

  1. Ekspertë/Lehtësues/Moderator: Thimjo Kondi; Marjana Semini / Engert Pëllumbi.
  2. Data dhe Vendi i aktivitetit: 16-17 janar 2019, Shkolla e Magjistratures
  3. Orari i fillimit: 09:00
  4. Mbështetja financiare: Shkolla e Magjistratures

  Njohuri të përgjithshme mbi Konventën për Mbrojtjen e të Drejtave të Njeriut dhe Dinjitetit të Qenieve Njerëzore lidhur me standardet e zbatimit të arritjeve të biologjisë dhe mjekësisë; Kërkimi shkencor, jeta private, konfidencialiteti dhe e drejta për informim;Eutanazia;Testet gjenetike dhe ADN-ja e njeriut; Ndalimi i klonimit të qenieve njerëzore; Transplanti i organeve dhe membranave (indeve) me origjinë njerëzore;        Aspekte etike dhe ligjore të dhurimit të organeve;Jurisprudenca ndërkombëtare  lidhur me bioetikën.

  1. Ekspertë / Lehtësues: Viktor Gumi / Olkeda Lice.
  2. Data dhe Vendi i aktivitetit: 19-20 dhjetor 2018, Shkolla e Magjistraturës
  3. Orari i fillimit: 09:00

  Interpretimi me qëllim zbatimin korrekt të legjislacionit shqiptar të së drejtës ndërkombëtare private;Ballafaqimi i Rregullores me legjislacionin e brendshëm.

  1. Ekspertë/Lehtësues: Thimjo Kondi; Aida Gugu (Bushati) / Erinda Meli.
  2. Data dhe Vendi i aktivitetit: 19-20 dhjetor 2018, Shkolla e Magjistraturës
  3. Orari i fillimit: 09:00

  Udhëzime praktike për unifikimin e metodologjisë në shkrimin e vendimeve dhe shmangien e problemeve që janë evidentuar nga praktika lidhur me trajtimin e balancuar të të gjithë elementeve të vendimit gjyqësor.

  1. Ekspertë / Lehtësues: Idlir Peçi; Mirela Bogdani / Antonela Prendi.
  2. Data dhe Vendi i aktivitetit: 17-18 dhjetor 2018, Shkolla e Magjistraturës
  3. Orari i fillimit: 09:00

  Rëndësia e inteligjencës emocionale; Analiza e komponentëve kryesorë të inteligjencës emocionale: Vetëndërgjegjësimi; vetëmenaxhimi; ndërgjegjësimi social; shprehitë sociale; teknika/strategji për të përmirësuar inteligjencën emocionale

  1. Ekspertë/Lehtësues: Dita I: Arta Mandro; Livia Nano / Anila Sulstarova Dita II: Arta Mandro; Anila Sulstarova / Livia Nano.
  2. Data dheVendi i aktivitetit: 17-18 dhjetor 2018, Shkolla e Magjistraturës
  3. Orari i fillimit: 09:00

  Pritshmëritë nga ndryshimet në ligjet materiale dhe procedurale. (procedurat civile dhe penale, ligji për Gjykatën Kushtetuese etj.; Jurisprudenca e Gjykatës Kushtetuese lidhur me afatin e arsyeshëm); Kërkimi dhe zbatimi i mjeteve efektive për parandalimin e shkeljeve që lidhen me gjykimin në afat; Jurisprudenca e GJEDNJ-së lidhur me afatin e arsyeshëm. Standardi i GJEDNJ-së për ekzekutimin e vendimeve dhe kohëzgjatjen e gjykimit. Përshpejtimi në rastet e vonesave dhe ngritja e një mekanizmi efektiv; Gjykimi i kërkesave për konstatimin e shkeljes së afatit të arsyeshëm, përshpejtimin e procedurave dhe shpërblimin e dëmit. Shqyrtimi i shkeljes së afatit të arsyeshëm dhe masa e dëmshpërblimit sipas kritereve të përcaktuara nga jurisprudenca e Gjykatës Europiane të të Drejtave të Njeriut

  1. Ekspertë/Lehtësues: Adea Pirdeni; Elsa Toska (Dobjani).
  2. Data dhe Vendi i aktivitetit: 13-14 dhjetor 2018, Vlorë
  3. Orari i fillimit: 09:00